Ortadoğu Gazetesi

BIST
96,785
%1,44
USD
5,3692
%0,69
EUR
6,1294
%0,80
Altın
223,3080
%0,65

MEB'den ruhsat almayan yurtlar kapatılacak

EĞİTİM / 2017-08-25

MEB'den ruhsat almayan yurtlar kapatılacak

Yeni çıkarılan KHK ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

 

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661

sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun'a

yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde

aranan şartlara yeni koşullar eklendi.

 

Buna göre, yurt ve benzeri kurumların kurucularında, ilgili kanunda

belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya

daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik

alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine

karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel

dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış

olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması gerekecek. Bu

kişilerde, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara

üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaması şartı

aranacak.

 

Yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerle yurt ve benzeri kurumun

Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, mevzuatta

belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel

çalıştırması, barınma hizmetine ilişkin yükümlülük veya taahhütlerini yerine

getirmemesi, sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yapması, ilgili

yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine aykırı fiillerde bulunması halinde

brüt asgari ücretin iki katı para cezası verilecek.

 

Ayrıca yurtların, kurum açma izninde belirlenen öğrenim düzeyi ve

cinsiyetine aykırı öğrenci barındırması, kayıt dışı öğrencileri veya öğrenci

olmayan kişileri barındırması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi

halinde brüt asgari ücretin üç katı ceza uygulanacak.

 

Bu fiillerin tekrarı halinde, idari para cezası miktarı, belirlenen

para cezası miktarlarının 5 katı olarak uygulanacak. Fiillerin 3'üncü kez

tekrarlanması halinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı

iptal edilecek.

 

Kurum açma izninde belirlenen amaç dışında kullanılması ve

yönetmelikle düzenlenen şartları yerine getirmeden kapatılması hallerinin

tespitinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal

edilecek.

 

- RUHSATLAR MEB'DEN ALINACAK

 

Yurt ve benzeri kurumlar, ortaokul, ortaöğrenim ve yükseköğrenim

öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılacak ve bu kanun ile 25 Ağustos

2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 13'üncü maddesine göre iş yeri açma ve

çalışma ruhsatı alacak. 

Kurum açma izni verilen kurumlardan 6 ay içerisinde barınma hizmetine

başlamayan, faaliyete başladıktan sonra faaliyetine izinsiz ara veren kurumların

kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

 .AA