Ortadoğu Gazetesi

BIST
104,862
%0,00
USD
5,4798
%0,09
EUR
6,2197
%0,09
Altın
229,8400
%-0,08

Yollarda yürüyen tabutlar

OTOMOBİL / 2014-10-10

Yollarda yürüyen tabutlar

ARAÇ muayenelerinde ortaya çıkan kusurlar, trafikteki tehlikeyi gözler önüne serdi. 7'den 77'ye herkesin hayatını tehlikeye atan bir milyon 200 bin aracın karayollarında dolaştığı ortaya çıktı. Öm­rü­nü dol­du­ran 119 bin araç ise tra­fik­ten hur­da­ya alın­dı.

 

Tra­fik ka­za­la­rı­na se­bep olan 'ku­sur­lu' araç ra­kam­la­rıy­la il­gi­li şok edi­ci tab­lo araç mu­aye­ne­le­rin­de or­ta­ya çık­tı. Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı 2014 Ku­rum­sal Ma­li Du­rum ve Bek­len­ti­ler Ra­po­ru­'na gö­re yı­lın ilk ya­rı­sın­da mu­aye­ne edi­len 5 mil­yo­na ya­kın araç­tan sa­de­ce 123 bi­ni ku­sur­suz çık­tı. Fren­le­ri tut­ma­yan, di­rek­si­yo­nu düz­gün ça­lış­ma­yan 'a­ğır ku­sur­lu­' araç sa­yı­sı ise 1.2 mil­yo­na ulaş­tı. Ha­fif ku­sur­lu araç­lar da 3.5 mil­yo­nu geç­ti. 97 bin ara­cın 'em­ni­yet­si­z' ol­du­ğu be­lir­len­di. Öm­rü­nü dol­du­ran 119 bin araç ise tra­fik­ten hur­da­ya alın­dı.

 

FREN TUTMUYOR, DİREKSİYON TUTUKLUK YAPIYOR

Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı'nın al­tı ay­lık araç mu­aye­ne ra­po­run­da yer alan ve­ri­le­re gö­re, 4 mil­yon 949 bin 965 araç mu­aye­ne­den ge­çi­ril­di. Ha­fif ku­sur­lu araç sa­yı­sı 3 mil­yon 530 bin 363. Mu­aye­ne edi­len araç­lar­dan 1 mil­yon 199 bin 369'u araç can gü­ven­li­ği sağ­la­yan ekip­man­lar ça­lış­ma­dı­ğı için ağır ku­sur­lu ilan edil­di.

Yol­lar­da 'yü­rü­yen ta­but­la­rın' fre­ni tut­ma­dı­ğı, di­rek­si­yo­nu sağ­lık­lı ça­lış­ma­dı­ğı, el fre­ni çe­ki­li kal­ma­dı­ğı, far ve uya­rı lam­ba­la­rı yan­ma­dı­ğı için mu­aye­ne­den geç­me­di. An­cak ikin­ci bir mu­aye­ne­ye ka­dar tra­fik­te yol­cu­luk­la­rı de­vam et­ti. Di­rek­si­yo­nu tu­tuk­luk ya­pan, as­ga­ri dü­zey­de bi­le fren ya­pa­ma­dı­ğı için 'em­ni­yet­siz' ra­po­ru alan ara­ba sa­yı­sı da 97 bin 223 ol­du.

 

119 BİN ARAÇ HURDAYA AYRILDI

Ba­kan­lık, eko­no­mik ve tek­nik öm­rü­nü dol­dur­muş, 1990 ve da­ha dü­şük mo­del­de­ki kam­yon, çe­ki­ci, tan­ker, oto­büs, mi­ni­büs ve kam­yo­net cin­si ti­ca­ri araç­la­rı tra­fik­ten çı­kar­dı. Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan 2013 so­nu iti­ba­rıy­la 118 bin 557 araç sa­tın alı­na­rak hur­da­ya ay­rıl­dı.

 

12 MİLYON ARACA İKİNCİ MUAYENE

Ra­po­ra gö­re, ha­zi­ran ayı so­nu iti­ba­rıy­la 81 il­de top­lam 197 sa­bit, 73 sey­yar is­tas­yon ve 3 adet mo­to­sik­let is­tas­yo­nun­da araç mu­aye­ne­le­ri ya­pıl­dı. İs­tas­yon­lar­da 30 Ha­zi­ran 2014 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la 34 mil­yon 552 bin araç mu­aye­ne­ye ta­bi tu­tul­du. 12 mil­yon 395 bi­ne ya­kın ara­cın mu­aye­ne tek­ra­rıy­la bir­lik­te top­lam­da 46 mil­yon 946 bin 624 adet mu­aye­ne ya­pıl­dı.

Etiketler: