Ortadoğu Gazetesi

BIST
95,938
%-0,95
USD
5,8466
%0,65
EUR
6,5753
%0,53
Altın
240,4730
%0,89

Zigana Doğa Okulu, bir ilke daha imza attı

EKONOMİ / 2019-04-05

Zigana Doğa Okulu, bir ilke daha imza attı

Türkiye'nin Ekolojik Okur yazarlık öğreten tek okulu Zigana Doğa Okulu, bir ilke daha imza attı. İşte yapılan duyuru...

 

"Zigana Coğrafyası Derneğimiz faaliyetleri arasında yer alan ve bugüne kadar 3 kez gerçekleştirdiğimiz "Ekoturizm Sempozyumu"nun 4. sünü 2019 yılı içinde daha geniş kapsamlı olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Çevre, doğa, kadınlar temalı olarak gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuzun 4. sünün temasını kırsal kalkınma ve kadın olarak belirledik. Gümüşhane'de 20 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz sempozyum'a Üniversiteler (Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi), Meslek Odaları (Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası), Sivil Toplum Kuruluşları (Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şubesi Başkanlığı, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği) ile kamu (Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Muhtarlıklar) ve özel sektör (İşletme ve girişimciler) kuruluşları davet edilmiştir.

Bu kuruluşlar ile bir çok faaliyet ve projede daha önce gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri bulunmaktadır. Bu sempozyumda da TKB Gümüşhane Şubesi ile birlikte düzenleyeceğiz. 

 2002 yılında düzenlenen Dünya Ekoturizm Zirvesi’nde, tüm ülkelerin benimsediği ortak bir tanım olarak ekoturizm, "yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanısıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım"ı tanımlamaktadır. Ekoturizm bu tanımıyla da doğanın ve yerel kültürlerin güzelliklerini tanıtırken bir yandan da çevreyi koruyan, çevre bilinci aşılayan ve turizm öznesi durumundaki bölgenin yerli halkını da sosyo-ekonomik olarak sürece dahil eden bir turizm anlayışını ifade etmektedir. Bu nedenle bir taraftan kalkınmayı desteklerken diğer taraftan kişilerin – özellikle kadınların- toplumsal ve ekonomik konumlarının yükseltilmesine katkı sağlamaktadır. 19 ve 20 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz sempozyumun temasını, Sürdürülebilir Kırsal ve İnsani Kalkınma, Çevre ve Ekolojik Haklar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  kırsal kalkınma ve kadın olarak belirlerken de ekoturizmin bölge halkının sosyo-kültürel açıdan desteklenmesindeki önemi ile bu süreçte kadınların rol ve konumu konusundaki farkındalığın geliştirilmesini amaçlıyoruz. Sempozyumda sunulan bildiriler hedef kitlenin kolayca ulaşabilmesi için yazılı, sözlü ve görsel olarak paylaşılacaktır.

 

1. Çalışmanızın ana amacı ile hedeflerini ve çalışmanızın hak alanlarıyla (örn. insan hakları, çevre hakları, hayvan hakları gibi) ne şekilde ilişkili olduğunu anlatınız.

 

Çalışmamız, Karadeniz Bölgesindeki insanların ekonomik ve sosyal açıdan ilerlemesi ve refahı için özel bir sürdürülebilir faaliyet olarak ekoturizm konusunda bugüne kadar elde edilen gelişmenin daha somut ve kapsamlı bir düzeye çıkarılmasını amaçlamaktadır. Derneğimiz 2007 yılında Ankara’da kurulmuştur. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile çevrenin korunması, insan ve doğa kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, hizmetlere erişimin geliştirilmesi; bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, biyoçeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, ekoturizmin desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi; dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik düzeylerinin güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Derneğimiz Zigana Doğa Okulu (ZDO) adlı bir dergi yayınlamaktadır. Derneğimiz tarafından kurulan ve Zigana’da bulunan eski ilkokul binası restore edilerek hizmete sunulan Zigana Doğa Okulu’nda bugüne kadar birçok eğitim faaliyeti yapılmış; seminer, panel, çalıştay, sempozyum, araştırma, şenlik ve festivaller düzenlenmiş, birçok kamu ve özel kuruluş ile ortak faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında 10.si düzenlenen LAMES ŞENLİĞİ, yeri gelmişken 2019 yılında yine ZDO olarak yapacağımız 11. Lames Şenliği de de bu yıl 80 yaş üzeri tüm Nine ve Dedelerimizi buluşturacağız  Türkiye’nin 3. Bitki Müzesi olan Herbaryum, 12 kez düzenlenerek Türkiye’de rekor sahibi olan Zigana Coğrafyası Endemikleri Sergisi, Gümüşhane’de açtığımız Gümüşhane Elması Müzesi, Gelenekselleşen Gümüşhane Günlerine katılım. Torul ilçesinde  Kuşburnu ve Pekmez Şenliği, Bölge Foto Safari Etkinlikleri ve Fotoğraf Yarışmaları, 2018 yılında 3.sü yapılan Ekoturizm Sempozyumu, Zigana Doğa Okulu ve Bitki Müzesi Çalıştayı, Bu faaliyetlerimiz periyodik olarak sürdürülmektedir.

Ayrıca bölgenin tarihi, doğal, kültürel değerlerini tanıtan ve haritalayan birçok araştırma ve yayın Gümüşhane Valiliği ile gerçekleştirdiğimiz Kavimler Kenti Zigana Panelimiz , Kültür Rotaları çalışmalarımız. Eğitim ve seminer faaliyetleri ile yerel halkın girişim ve kişisel potansiyellerini açığa çıkarırken, aynı zamanda eko-turizm ve çevre koruma konusundaki farkındalık ve bilinç artışı sağlanmıştır. Özellikle eğitim faaliyetlerimiz (arıcılık, pansiyonculuk, rehberlik vb.) ile öncelikle dezavantajlı gruplar olmak üzere (kadınlar, gençler, engelliler) yöre halkının sosyo-ekonomik hayatta daha etkin rol almalarına katkı sağlanmıştır. Projelerimiz ile bölgenin doğal, tarihi, kültürel, ekonomik değerlerinin görünürlüğü ve tanınırlığı artırılarak turizm potansiyeli de çevreci bir yaklaşım içinde harekete geçirilmiştir. Derneğimiz doğal kaynakların kullanımı ve korunması konusunda önemli bir farkındalık oluşturmuştur. Tüm faaliyetlerimiz doğanın ve biyo çeşitliliğin korunması ve desteklenmesi üzerine kurulmuştur. Çalıştay, seminer ve eğitimlerden kongre ve sergilere, Elma Müzesinden 200 ha.lık bir alanı kapsayan Canlık Bitki Müzesine (Herbaryum) kadar tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken en önemli ve değerli kaynağın bölgenin doğal kaynakları ve özellikle de flora ve faunası olduğu konusunda önemli bir bilinç artışı sağlanmıştır.

Bu faaliyetlerimiz eko-turizm, kış turizmi, biyoçeşitlilik, doğa sporları, eko-sistem vb. konularında iyi uygulama örnekleri arasında yer almaktadır. Faaliyetlerimiz üyelerimizin gönüllü katılımları ve katkılarının yanında merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, STKlar ve özel sektör ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde katılımcı bir anlayış ile gerçekleştirilmiştir. Her faaliyet ve projemizde paydaşların aktif olarak yer alması ve böylece sonuç odaklı çalışma yapılması esas alınmıştır. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 4. Ekoturizm Sempozyumu ile turizm faaliyetlerinin, süründürülebilir Ekoturizm, kırsal kalkınma ve kadın boyutunu öne çıkarmayı hedefliyoruz. Kalkınmanın asli unsurlarından olan kadınların özellikle de kırsal alanda yaşayan kadınların bu sürece nasıl daha aktif olarak dahil olabilecekleri konusunda yeni imkanlar ve fırsatlar konusunda farkındalık oluşturarak sosyoekonomik kalkınmada bir adım daha ilerleme sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır.

Çevre korumanın doğal değerlerin yanında tarihi ve kültürel değerleri kapsayarak bir bütün olarak ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle eko-sistemin, biyoçeşitliliğin ve bölgede yer alan tarihi ve doğal değerlerin korunması yanında insan faaliyetlerinin de şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bölgenin çok önemli olan turizm potansiyelinin de eko-turizm ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi konusunda farkındalık artırmak da hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanısıra turizm ve tarım sektöründe ekonomik faaliyetlerin ekolojik bir bakış açısı ile gerçekleştirilmesinin bölge halkı için yeni gelir kaynakları sağlayacağı konusunda da (tarımsal ürünler, arıcılık, yetiştiricilik vb. eğitimler ile) farkındalık sağlamak, ürün çeşitliliğinin ve arzının artışına dolayısı ile bölge halkının yaşam standartlarının artışına katkı sağlayacak yöntemlerin tespiti de gerçekleştireceğimiz sempozyumun sonuçları arasında yer alacaktır.

 

3. Belirttiğiniz faaliyetler sonucunda elde etmek istediğiniz çıktılar ve ulaşmak istediğiniz sonuçlar nelerdir?

 

Çalışmamızın somut çıktıları:

4. Ekoturizm Sempozyumu, yazılı ve görsel yayınlar olacaktır. Gerçekleştireceğimiz faaliyetler ile Ekoturizmin sosyoekonomik bir kalkınma aracı olarak doğal, kültürel ve çevresel değerlerle bir bütün halinde ve karşılıklı birbirini destekleyen niteliği konusunda farkındalık geliştirilirken buna ilişkin somut ve iyi uygulama örneklerinin de sergilenmesi hedeflenmektedir. Faaliyetlerimiz bölge halkının yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlarken özellikle kadınların ekonomik faaliyetlerde daha fazla ve etkili olarak yer alması ve sosyal statülerinin yükselmesine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra gönüllü çalışmalar gerçekleştiren bir STÖ olarak uzun vadeli hedefimiz bölgedeki turizm, tarım, ulaşım vb gibi insan faaliyetlerinin mevcut ekosisteme ve biyoçeşitliliğe verebileceği zararları önlemek ve en aza indirmektir. Bu amacın gerçekleşmesi açısından çevre bilincinin geliştirilmesi ve mevcut eko sistemin korunması birinci derecede önemlidir. Turizm ve tarım başta olmak üzere bölgede gerçekleşen tüm insan faaliyetlerinin ekolojik değerlerin yanı sıra doğal, tarihi ve kültürel değerlerin de dikkate alınarak gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak da hedeflerimiz arasındadır.

4. Çalışmanızın Türkiye'deki sivil topluma katkısını paylaşım, farkındalık artırma ve ağ kurma gibi konuları göz önünde bulundurarak açıklayınız.

STÖ olarak temel hedefimiz, doğal yaşamı koruma ve çevresel haklar konusunda farkındalık faaliyetleri gerçekleştirirken mevcut faaliyetlerimizi (Doğa Okulu, Herbaryum, müze vb.) de sürdürülebilir kılmaktır. Faaliyetlerimiz ile öncelikli olarak geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin de katkısı ile bölgenin artan turizm hareketliliğinin ekoturizm çerçevesinde yönlenmesini ve bölgenin sahip olduğu değerlerin korunmasını hedeflemekteyiz. Bu korumanın tüm kesimlerin (kamu/özel sektör, yerel halk ve STKlar) işbirliği ve ortak çalışmaları ile daha kalıcı ve sürdürülebilir olacağı konusunda somut ilerlemeler sağlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra özellikle tarım sektöründe yerel ürünleri (örneğin bölgeye özgü tarım ürünlerini, ev pansiyonculuğunu, rehberlik hizmetini, bölgeye özgü birçok türü bulunan arıcılığı) teşvik ederek çevre ile uyumlu ve biyoçeşitliliği koruyan ve geliştiren üretimin şekillenmesini amaçlamaktayız. Böylece bölgeye ilişkin flora ve faunanın bir taraftan korunurken diğer taraftan ekosisteme uygun olarak bölge halkı için gelir getirici bir unsur olmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu çalışmalarımızın diğer STKlar tarafından da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de paylaşılması farkındalık artırma konusunda önemli gelişme sağlayacaktır. Yıllardır faaliyette bulunan Zigana Doğa Okulumuz bir ilk olmanın yanısıra ülke düzeyinde ağ kurma ve iletişim ve işbirliği gerçekleştirme konusunda da iyi uygulama örneği olarak önemli bir konuma sahiptir. Bu uygulamamızı da diğer STKlar ile daha fazla paylaşmayı hedeflemektedir.
 

5. Gerçekleştireceğiniz çalışmadan doğrudan veya dolaylı kimlerin faydalanacağını öngörüyorsunuz? Çalışmanın dezavantajlı gruplara ve/veya bölgelere katkısı varsa lütfen belirtiniz. 

 

Çalışmamızın ilk ve doğrudan yararlanıcıları Zigana Coğrafyasında yaşayan bölge halkı olacaktır. Sempozyum ile ekoturizm sektörüne yönelme ve iş kurma/istihdam artışı konusunda elde edilecek gelişme onların sosyoekonomik gelişimleri konusunda ivme yaratacaktır.

Ayrıca bölgede ekoturizmin gelişmesi ile hizmetlerden daha fazla yararlanacak olan yerli ve yabancı turistler de faydalanıcılar arasındadır. Faaliyetlerimiz çevre odaklı olarak gerçekleştirilmektedir. Çevre korumanın doğal değerlerin yanında tarihi ve kültürel değerleri kapsayarak bir bütün olarak ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle çalışmamız; ekosistemin, biyoçeşitliliğin ve bölgede yer alan tarihi ve doğal değerlerin korunması yanında insan faaliyetlerini de şekillendirecektir.

Aynı zamanda turizm ve tarım sektöründe ekonomik faaliyetlerin ekolojik bir bakış açısı ile gerçekleştirilmesinin bölge halkı için yeni gelir kaynakları sağlayacağı konusunda da (tarımsal ürünler, ekoturizm, arıcılık, yetiştiricilik vb. eğitimler ile) farkındalık sağlayarak ürün çeşitliliğinin ve arzının artışına dolayısı ile bölge halkının yaşam standartlarının artışına katkı sağlayacaktır. Bu faaliyetlerimizde öncelikli olarak dezavantajlı kesimlere yer verirken kadınların özellikle ekoturizm faaliyetlerine katılıması onların daha girişimci olmalarını sağlayacaktır. Çalışmalarımızın birçoğu artık gelenekselleşmiş ve tanınır hale gelmiştir.

Bu çalışmalarımızın etki derecesini gösteren en önemli gösterge katılım ve işbirliği yaptığımız kuruluş sayısıdır. Her geçen yıl sergi, seminer, çalıştay, kongre vb. faaliyetlerimize katılan ve destekleyen kişi ve kurum sayısı artmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle Doğa Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerine katılım sürekli artmakta (örneğin 2017 yılında bir önceki yıla göre % 100 artış) ve yeni talepler gündeme gelmektedir. Bunun yanı sıra Zigana Doğa Okulu Gazetemizin tirajı ile web sitemizin ziyaretçi sayılarındaki artışlar da etkilediğimiz kesimin genişlemesine ilişkin diğer göstergelerdir.

Yine medyada çıkan haber sayısı da günden güne artmaktadır. Diğer taraftan yeni faaliyet ve projelerimiz için katılımcı ve işbirlikçi kuruluş ve destekçi özel sektör kuruluşu sayımız da artış göstermektedir. Bu göstergeler faaliyetlerimizden yararlanacak kesimlere ilişkin somut göstergeler olmaktadır. Çalışmamızın diğer yararlanıcıları; faaliyetlerine kamuoyu desteği isteyen kamu kuruluşları, bilimsel araştırma yapan akademik çevreler, piyasa konusunda veri ve bilgi ihtiyacı olan özel sektördür.

 

6. Gerçekleştirmek istediğiniz çalışmanın sivil toplum-kamu ve/veya sivil toplum-özel sektör işbirliğine katkısı var mı?

 

Evet vardır. Faaliyetlerimiz çok boyutlu olarak tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Öncelikli olarak eko-sistem ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda politika geliştirilmesi, ekonomik faaliyetlerin bölgenin doğal yapısı ile uyumlu gerçekleşmesi konularında çalıştay ve kongreler düzenlenmiştir. Bu çalışmalar ile kamu ve özel kesimin uygulama ve politikalarında çevresel değerlerin yer alması sağlanmıştır.

 

Bunun yanında bölgede gerçekleştirilen faaliyetler izlenerek çevresel değerler için risk taşıyan uygulamaların değiştirilmesi sağlanmıştır. Bu konularda kamu kurumları ile diyalog geliştirilerek işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. Zigana Doğa Okulumuzun açılması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi, Lames Şenliklerinin geleneksel hale gelmesi, Somut Olmayan Kültürel Varlıklarımızın yaşatılmaya çalışılması,  Elma Müzesi ve Herbaryumun kurulması, Milli Parklar Ulusal Fotoğraf Kampı (Valilikler, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Belediyeler ile), Ev Pansiyonculuğu Eğitimi (Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zigana Köyünde) ve daha birçok konuda kamu idareleri ile işbirliği yapılırken özellikle sergi (Zigana Coğrafyası Endemikleri Sergisi, Gümüşhaneli Kadınlar Karma Resim Sergisi, İdealist ve Başarıılı Gümüşhaneli Kadınlarımızın Buluşması, 30. Yılını doldurmuş Gümüşhaneli Başöğretmenlerimizin Buluşması), çalıştay, kongre, seminer ve eğitim faaliyetlerimizde üniversitelerin ve STKların yer alması/katılması sağlanarak işbirliği ve ağ oluşturma çalışması gerçekleştirilmiştir. 4. sünü gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Ekoturizm Sempozyumu bu çalışmalarımızı işbirliklerini bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Çok sayıda üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşu ile STKnın katılım sağlayacağı sempozyum ile sektörler arası işbirliği pekişecektir.

 

7. Örgütünüzün/kendinizin sahip olduğu ön bilgi/araştırma/sivil toplum deneyimi hakkında bilgi veriniz.

 

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Zigana Doğa Okulu, Elma Müzesi, Herbaryum gibi projelerin yanında festival, şenlik, seminer, çalıştay, kongre çalışmaları ile bölgeye ilişkin görünürlük artışı sağlanarak hem çevresel değerlerin korunması konusunda ilerleme sağlanırken aynı zamanda yöre halkının ekonomik faaliyetlerinin daha üretken ve gelir artırıcı yönde değişmesine katkı sağladık. Bu faaliyetlerimizin bir kısmı kurumsal olarak (müze, herbaryum, Zigana Doğa Okulu) bir kısmı da periyodik/geleneksel olarak (kongrel, sempozyum, çalıştay, festival, şenlik vd.) sürdürülmektedir. Bu çalışmalarımız yanında bölge turizmine katkı sağlayacak olan, yürüyüş yolları, foto safari, konaklama alan düzenlemesi, bisikletçiler/doğa sporcuları/foto safari için destek birimleri kurulması, eğitim faaliyetleri (pansiyon işletmeciliği, turizm rehberliği, aşılama, arıcılık konularında üniversiteler ve valilikler ile), eğitim merkezinin yenilenmesi, Gümüşhane Botanik Parkı kurulması (19 Mayıs Ü. ile), Kelebek Müzesinin kurulması (2018 yılında), sergiler açılması (2018 ve 2019 yıllarında 4’er adet), Zigana Doğa Okulu Gazetemizin yayınlanması, faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. 

Son üç yıllık sürede Zigana Doğa Okulumuzun ve Botanik Parkının kurulması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi, Elma Müzesi ve Herbaryumun kurulması, Milli Parklar Ulusal Fotoğraf Kampı, Ev Pansiyonculuğu Eğitimi, Lames Şenlikleri, sergiler (Zigana Coğrafyası Endemikleri  Sergisi, Gümüşhaneli Resam Kadınlar Karma Resim Sergisi,), Ekoturizm Sempozyumu, Ulusal Alternatif Turizm Kongresi,Zigana Doğa Okulu Gazetesi, seminerler ve diğer eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerimiz ile bölgenin turistik, coğrafi ve kültürel değerlerinin görünürlüğü ve bölgenin ekosistemine ilişkin farkındalıkları artırılırken bölge halkı için de alternatif ve çevreci gelir sağlama imkânları sağlanmıştır. Zigana Doğa Okulu, Botanik Parkı, Herbaryum, Elma Müzesi gibi faaliyetlerimiz sonucunda bu coğrafyanın biyoçeşitliliği konusunda farkındalık oluşturmanın yanında özellikle endemik türlerin korunması sağlanmıştır. Sergiler, şenlikler ve il günleri ile de bu farkındalık ve görünürlük ülke geneline yayılmıştır."

Etiketler: