Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%1,69
USD
5,3383
%0,08
EUR
6,0631
%-0,45
Altın
220,1990
%-0,66

Hind Bint Utbe...

İHSAN MUSLU / 2017-08-03 10:00:22

Hind bint Utbe b.Rebia b.Abdişems b.Abdimenaf b. Kusayy el-Kureşiyye. 

Ebu Süfyan'ın karısı. 

Babası Utbe ve annesi Safiyye bint Ümeyye tarafından Hz.Peygamber ile ay­nı soydan gelir. Kendisi azılı İslam düş­manlarından biri olduğu halde kardeşi Ebu Huzeyfe İslamiyet'i ilk kabul eden­lerden biriydi. 

Hind önce Halid b.Velid'in amcasının oğlu Hafs Fakih b. Mugire el-Mahzumi ile evlendi ve bu evlilikten Eban adında bir oğlu oldu. 

Kendisini aldattığı­nı sanan kocasının onu babasının evine gönderdiği, yanıldığı anlaşıldıktan sonra ise, Hind'in kocasını terkettiğine dair riva­yet çeşitli kaynaklarda yer almıştır.

Eş seçiminde titiz dav­ranan Hind, babasına başvurarak kendi­siyle evlenmek isteyenlerin adlarını değil vasıflarını söylemesini istedi ve adaylardan İslamiyet aleyhindeki faaliyetlerin içinde yer alan 

Ebu Süfyan'ı seçti. 

Bu evlilikten de Muaviye ve Utbe adlı oğullan ile Cüveyriye ve Ümmü'l-Hakem adlı kızları dünyaya 

gel­di. 

İslam aleyhtarlığı hususunda kocasın­dan geri kalmayan Hind, kardeşi Ebu Hu-zeyfe'nin Bedir Gazvesi'nde düşman saf­larında gördüğü babasını mübarezeye da­vet etmesine sinirlenerek, 

onu bir şiirle hicvetti. 

Babası Utbe ve kardeşi Velid ile amcası Şeybe'nin 

bu savaşta öldürülme­si üzerine onların intikamı alınıncaya ka­dar ağlamayacağını, 

koku sürünmeye­ceğini ve kocasıyla beraber olmayacağını söyleyerek, 

Kureyşliler'den bu savaşta kay­bettikleri yakınlarının intikamını almala­rını istedi. 

Uhud Gazvesi'nde müşrik ordu­suna kumanda eden Ebu Süfyan'ın yanın­da yer aldı ve Kureyşli diğer kadınlarla birlikte def çalıp şiir okuyarak, 

orduyu sa­vaşa teşvik etti. 

Bedir Gazvesi'nde yakın­larını öldüren Hamza'yı Öldürmesi için Vahşi b. Harb'e mükafat vaad eden Mekkeliler'den biri de Hind idi. 

Hind, ciğerini çiğneyeceğini ve organlarından 

gerdan­lık yapıp boynuna takacağını söylediği Hamza'yı öldürdüğü takdirde Vahşiye bü­tün takılarından ve yanında bulunan mal­lardan başka 

10 altın vereceğini söyledi. 

Vahşi de Hamza'yı uzaktan attığı mızrak­la şehid ederek, karnını yardı ve ciğerini Hind'e götürdü. Hamza'nın ciğerini alıp çiğnediği için ''akiletü'l-ekbad'' diye anılan Hind'in bütün takıla­rını Vahşi'ye verdiği, bunların yerine başta Hamza olmak üzere diğer şehidlerin organlarını keserek gerdanlık ve halhal olarak taktığı, 

Mekkeli kadınları da böyle yapmaya teşvik ettiği belirtilmektedir.

Resul-i Ekrem'in kızı Zeyneb, Mekke'­den Medine'ye hicret etmek üzere hazır­lık yaptığı sırada Hind onun yanına gelip ''amcamın kızı'' diye hitap ederek, 

kendi­sine yardıma hazır olduğunu söylediyse de Zeyneb hicretine engel olunacağından korktuğu için ona Medine'ye gitmeyi dü­şünmediğini söyledi.

Hind'in İslamiyet'e karşı olan düşman­lığı Mekke'nin fethine kadar, devam etti. 

İslam ordusu Mekke'ye yaklaştığı sırada müslüman olan Ebu Süfyan, kendi evine sığınanlara 

Hz. Peygamber'in eman vere­ceğini Mekkeliler'e söylediği zaman ona herkesten önce Hind karşı çıktı ve koca­sının sakalından tutarak öldürülmesini istedi; ancak, Ebu Süfyan'dan bir gün son­ra o da müslüman oldu. 

Rüyasında put­ların kendisini ateşe ittiğini, 

Resulullah'ın ise, onu kurtardığını görünce İslamiyet'i kabul etmeye karar verdiği söylenmekte, 

ayrıca kendisine, bir gün önceki fikrini değiştirerek neden müslüman olmaya ka­rar verdiğini soran kocasına, Mekke'nin fethedildiği gün müslümanların Kabe'de sabaha kadar nasıl ibadet ettiklerini sey­rettiğini, o güne kadar Kabe'de Allah'a bu şekilde ibadet edildiğini görmediğini ve bu durumun kararını değiştirmesine se­bep olduğunu anlattığı belirtilmektedir. 

Hind de kıyafet değişti­rerek Hz. Ömer'in veya Hz. Osman'ın ya­hut kardeşi Ebu Huzeyfe'nin himayesin­de o sırada Ebtah mevkiinde veya Safa te­pesinde bulunan Resul-i Ekrem'in yanı­na gitti. Ona biat etmek isteyen kadınla­rın arasına karışarak huzuruna çıktı. 

Re­sul-i Ekrem kadınlardan Allah'a şirk koş­mamak, hırsızlık yapmamak, zina etme­mek, 

çocuklarını öldürmemek, 

iftirada bulunmamak ve iyi iş yapma hususunda Peygamber'e karşı gelmemek üzere kendisine biat etme­lerini İsteyeceğini söyleyince Hind erkek­lerden istemediği şeyleri kadınlardan is­tediğini, 

bununla beraber biat edecek­lerini söyledi. 

Yüzü kapalı olduğu için Re­sul-i Ekrem onu tanıyamamıştı. 

Resul-i Ek­rem'in kendisini iyi karşılaması ve da­ha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece memnun ettiği için ona, bir zamanlar yeryüzünde perişan olması­nı en çok istediği ailenin Peygamber aile­si olduğunu, 

fakat artık gözünde bu aile fertlerinden daha değerli bir kimse bulun­madığını ifade etti . 

Hind oradan ayrıldıktan sonra evine gitti ve bü­tün putları kırdı. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »