Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2776
%0,00
EUR
5,9636
%0,11
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Nikah...

İHSAN MUSLU / 2017-10-23 09:53:44

Evlenme, kocaya gitme,cinsi temasta bulunma, evlenmeleri yasak olmayan bir erkekle bir kadın arasında yapılan ve müşterek hayat ve nesli sürdürmek için helal bağ meydana getiren akit.

Tarih boyunca, çeşitli milletlerde ve hukuk sistemlerindeki evlilik anlayışı ve tatbikatı aynı olmamıştır. 

İlahi vahye dayanan semavi dinlerde erkekle kadının ortak bir yuva kurması ancak nikah akdiyle mümkün kılınmıştır.

Nikah akdi eşlerin veya temsilcilerinin serbest iradesiyle oluşur. 

Onsekiz ve ondokuzuncu yüzyılda Avrupa'da meydana gelen çok önemli siyasi ve sosyal gelişmelere rağmen koca, evlilik birliği içinde hakim rolünü bazı hukuk sistemlerinde korumuştur. Mesela, Fransız Medeni Kanunu büyük ihtilalden sonra da evlilik birliğinde kocanın hakimiyetini sürdürmüştür. 

Eski Roma hukukunda evlilik tamamen kocanın hakimiyetine dayanıyordu. 

Napolyon da bu sistemi devam ettirmiştir.

Ondokuz ve yirminci yüzyıllarda gelişen sosyal ve ekonomik şartlar, kadının da ekonomik hayatta ve birçok idari kademelerde görev almasına yol açmıştır. 

Bunda üst üste geçirilen savaşların da etkisi olmuştur. 

Bazı ülkelerde "Koruma ve itaat prensibi" terkedilerek,karıkocanın mutlak eşitliği esası benimsenmiştir. Mesela, Rusya'da karı koca mutlak surette eşittir. 

Bu yüzden Rus kadını,kocasının soy adını taşımak zorunda olmadığı gibi, ikametgah değişikliği halinde isterse kocasını takip etmeyebilir. 

Sonuç olarak orada, evlilik kadının ehliyetine tesir etmez. 

İskandinav ülkelerinde de durum böyledir. 

Ortalama sistem: 

Bu sistemde karıkoca esas itibariyle eşit olmakla birlikte, evlilik birliğinin korunması ve devamı için erkeğe bazı hususlarda üstünlük tanınmıştır. 

Bu cümleden olarak, erkek ailenin reisidir. 

Karı,kocanın soyadını taşır ve onun rızası olmadan bir sanat ve meslekle iştigal edemez. 

Ancak bu durum, kocaya her yönde bir hakimiyet sağlamaz.

İslam'daki duruma gelince; 

bu konuda genel bir prensip söylemek güçtür. 

Çünkü kadın şahsi bakımdan kocasına tabi olmakla birlikte, kendisine ait bir mal üzerinde serbestçe tasarruf edebilmekte, 

her türlü hukuki muameleyi yapabilmektedir. 

O,her konuda dava açabilir. 

Evlenme, kocaya karısının malları üzerinde hiçbir hak vermez. 

Serveti ne olursa olsun,kadın evin masraflarına katılmak zorunda değildir. 

Eşler arasında mal ayrılığı esası uygulandığı için boşanma veya ölüm halinde problem çıkmaz.

Bu sebeple ailenin reisi kocadır. Çünkü o, daha güçlü ve hayat olayları karşısında daha dayanıklıdır.

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. 

O sebeple ki, Allah onlardan kimini erkekleri kiminden kadınlar daha üstün kılmıştır" 

(en-Nisa; 4/34).

"Erkekler kadınlar üzerinde daha üstün bir dereceye sahiptirler" 

(Bakara; 2/228).

İslam,kadına,kocaya itaatı emrederken,kocaya da kadına karşı bir takım görevler yüklemiştir. 

Nitekim,Bakara suresinde yukarıdaki ayetin devamında; 

"Erkeklerin meşru şekilde kadınlar üzerindeki hakları gibi, 

kadınların da onlar üzerinde hakları vardır" buyurulur.

Nikah teriminde erkeğin,kadının cinsel yönlerinden yararlanma anlamı vardır. 

Hanefilerin tarifi şöyledir: 

''Nikah; şer'an evlenme engeli bulunmayan bir kadının cinsel yönlerinden yararlanmayı erkeğe mübah kılan bir akittir.'' 

Müteahhirun fakihleri bunu şöyle formüle etmişlerdir: 

''Nikah, kasten mülk-i mut'ayı ifade eden bir akittir'' 

(Fethul-Kadir), 

Evliliğin meşruluğu Kitap,

Sünnet ve İcma delillerine dayanır.

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:

"Size helal olan kadınlardan ikişer, üçer ve dörder tane nikah edin" (en-Nisa; 4/3); 

"Sizden bekarları ve kölelerinizle cariyelerinizden salih olanları evlendirin. 

Eğer onlar yoksul iseler, Allah onları fazlu kereminden zenginletir. 

Allah her şeye gücü yeten ve her şeyi bilendir" (Nur; 24/32).

Allah elçisi de, gençlere hitaben şöyle buyurmuştur: 

"Ey gençler topluluğu! 

Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin. 

Çünkü evlilik gözü daha çok öne eğer ve iffeti daha fazla korur. Kimin evlenmeğe gücü yetmezse, oruca devam etsin. 

Çünkü oruç onun için bir kalkandır" (Buhari).

Üç kişi Allah Elçisinin eşlerine onun gece ibadetini sormuşlar; 

belki azımsayarak birincisi; 

"Sürekli gece namazı kılmaya", 

ikincisi; "sürekli oruç tutmaya", üçüncüsü de; "kadınlardan sürekli ayrı kalmaya ve hiç evlenmemeye" karar verir. 

Bunu işiten Hz.Peygamber şöyle buyurur; 

"Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle demişler. 

Fakat ben hem namaz kılıyorum, hem uyuyorum; 

oruç tutuyorum, tutmadığım da oluyor; 

kadınlarla da evleniyorum. 

Kim benim sünnetimi terkederse, 

o benden değildir" (Müslim).

Mümin,Allah korkusundan ve O'na itaattan sonra, iyi bir kadından yararlandığı kadar hiç birşeyden yararlanmamıştır. 

Çünkü ona emretse sözünü dinler, yüzüne baksa kendisini sevindirir, üzerine yemin etse, yeminini doğru çıkarır, başka tarafa gitse, kendisinin bulunmadığı sırada namusunu ve malını korur. (İbn.Mace).

Evlenmenin meşruluğu üzerinde bütün ümmetin görüş birliği vardır.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »