Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,677
%1,76
USD
5,3431
%0,09
EUR
6,0741
%0,18
Altın
220,7090
%0,74
SON DAKİKA

Çivizade Muhyiddin Efendi...

İHSAN MUSLU / 2018-02-18 08:29:59

Osmanlı şeyhülislamlarının on birincisi. 

Kanuni Sultan Süleyman Han devri şeyhülislamlarındandır. 

Çivizade adıyla meşhur oldu. 

1467 tarihinde Menteşe'de ''Muğla taraflarında'' doğdu. 

Babası Menteşeli alim ve hattat Çivi İlyas Şehid Efendidir. 

1547 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Çivizade Muhyiddin Efendi, tahsil için İstanbul'a gelip, 

devrin alim ve fadıllarından olan Tacizade Sadi Çelebi, 

Muhyiddin Fenari, Mevlana Mehmed Paşa ve Karabali'den okudu. 

İlimde olgunlaşıp, yükseldikten sonra sırasıyla Edirne'de Beylerbeyi, 

Bursa'da Veliyüddin Efendi oğlu Ahmed Paşa ve Ferhadiyye Medreselerinde müderrislik yaptı. 

Sonra İstanbul Mahmud Paşa Medresesi ile Edirne'de Üç Şerefeli Medreselerinde ilme hizmet etti. 

Çorlu Medresesi tamamlanıp bu medreseye padişah fermanıyla müderris tayin oldu. 

Çorlu Medresesinde müderrisken 1527'de Kahire kadılığına tayin edildi. 

On yıl kadar bu vazifede kaldıktan sonra 1537 tarihinde Anadolu kazaskerliğine getirildi.

1538'de Sadi Sa'dullah Efendinin vefatı üzerine şeyhülislam oldu. 

Çivizade Muhyiddin Efendi, fetva verirken kendini hatadan korumak için, 

fetva ve kararları gayet açık ve vesikalı yazar ve dört hak mezhebin hükümlerini bildirirdi. 

1541 senesinde şeyhülislamlıktan ayrıldıktan sonra, 

oğlu ile birlikte hacca gitti. 

Hac dönüşünde İstanbul'da Sahn-ı Seman Medreseleri müderrisliğine tayin edildi. 

Ebüssü'ud Efendinin şeyhülislam olması ile boşalan Rumeli kazaskerliğine getirildi. 

Bu vazifedeyken 1547'de vefat etti. 

Eyyub Sultan civarına defnedildi.

Toplam şeyhülislamlık süresi üç yıl dokuz aydır. 

Çivizade Muhyiddin Efendi, alim, faziletli, kibirden uzak, alçak gönüllü, haramlardan kaçan bir zattı. 

Cömert, yüzü nurlu, hoş sohbet olup, güzel ahlakı üzerinde toplamıştı. 

Çoğu vakitlerini ilim ve ibadetle geçirirdi. 

Açık sözlü ve adildi. 

Zamanının bütün ilimlerinde mütehassıstı. 

Özellikle İslam hukuku ilminde devrinin önde gelen âlimlerindendir.

***

Derviş Mehmed Paşa:

Sultan Dördüncü Mehmed Han zamanında hizmet gören Osmanlı vezir ve sadrazamlarından. 

Aslen Çerkez'dir. 

Evliya Çelebi ona Bıyıklı Mehmed Paşa demektedir. 

Yaklaşık 1585 yılında doğmuştur. 

Nasıl yetiştiği hakkında klasik kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. 

Sultan Dördüncü Murad'ın veziriazamı Tabanıyassı Mehmed Paşanın kethüdalığından yetişerek 1637'de Şam, 

1638'de Diyarbakır vâliliğine getirildi. 

1638 yılı Bağdat Seferinde Diyarbakır Beylerbeyi sıfatıyla muhasaraya katıldı. 

Sefer dönüşü ise Bağdat Beylerbeyliğine tayin edildi. 

Derviş Mehmed Paşa, Bağdat'taki görevi sırasında asayişi temin ettiği gibi harpler dolayısıyla şehirde meydana gelen tahribâtı büyük ölçüde imar etti. 

Ziraat ve ticaretin gelişmesini sağladı. 

1644'te vezirlik payesiyle Halep, 1646'da Anadolu daha sonra da Silistre'ye tayin olundu. 

Bu esnada meydana çıkan Girit harbi dolayısıyla Çanakkale Boğazına gelen Venedik donanmasına karşı, boğazın kara tarafından korunması görevini üstlendi. 

Maharetle yerleştirdiği toplar sayesinde büyük zayiat veren düşman donanması kaçmak zorunda kaldı. 

1651 yılında Anadolu Beylerbeyliği zamanında zuhur eden Celali eşkıyasına karşı sert tedbirler aldı. 

1652'de kapdan-ı derya olan Mehmed Paşa, 

Sadrazam Tarhuncu Ahmed Paşanın azli üzerine, 

Sultan Dördüncü Mustafa Han tarafından bu göreve getirildi. 

1654 yılında sadrazamlık görevinden alınan Mehmed Paşa, 

1655 senesi Rebiülevvel ayının başlarında vefat etti. 

İstanbul'da Çemberlitaş'ta Atik Ali Paşa Cami-i şerifi avlusuna defnedildi. Ölümünde yaşı altmışa yakındı. 

Huy olarak halim ve orta derecede iktidarlı olup, çok cömertti. 

''Para kazanmak; ziraat, ticaret ve imaretle olur'' derdi. 

Nitekim kendisi de Bağdat valisiyken, Basra yoluyla Hindistan, 

İran ve Haleb'e adamları vasıtasıyla para gönderip muhtelif eşya satın alarak emri altında çalışanların ihtiyacını temin ettikten sonra kalanını tüccara sattırır ve bundan külliyetli kar temin ederdi. 

İran aşiretlerinin yaylak için Şehrezur sahralarına çıkışlarında onlardan ucuz fiyatla tedarik ettiği koyunları, 

Bağdat'ta yaptırdığı kasap dükkanlarında kestirip maiyetinin ihtiyaçlarını dağıttıktan sonra narhtan bir akçe noksanıyla halka sattırırdı. 

Ayrıca Bağdat'ta birkaç yerde fırınyaptırıp maiyeti olan levend, 

içoğlanı ve sair kimselerden on bin kişinin ekmeğini verdikten sonra, 

kalanını ucuz fiyatla halka sattırırdı. 

Bu halleri dolayısıyla Bağdat'ta, paşanın kalabalık maiyeti ve muhafız askerden dolayı iaşe sıkıntısı olmaz ve halk da bundan istifade ederdi. 

Bu sebeple pek çok sevilip sayılırdı.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »