Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2786
%0,07
EUR
5,9640
%-0,09
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Ahmed İbn. Süleyman El- Ervadi...

İHSAN MUSLU / 2018-03-09 07:54:31

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin en son halifesi Ahmed b. 

Süleyman el-Ervadi, Osmanlı Devleti'nin bir vilayeti olan Trablusşam'ın Ervad kasabasında doğdu. 

Ervadi nisbesiyle tanındı. 

Nesebi; Hz. Hüseyin RA yoluyla Peygamber Efendimiz'e ulaşır.

İlk tahsiline memleketinde başlayan Ervadi, 

ilmini ikmal etmek için Mısır ve Şam'a çeşitli seyahatlar yapar. 

Bu memleketlerin meşhur alimlerinden dersler alır. 

Bunlar arasında Mısır ve Şam diyarının en mümtaz alimlerinden ve Ezher Üniversitesi şeyhlerinden İbrahim el-Bacuri, 

Şeyh Muhammed el-Fudali; 

Mısır müftülerinden Şeyh Ahmed et-Temimi, Şeyh Abdurrahman el-Uşmuni, Şeyh Ahmed es-Savi el-Halveti en-Nakşıbendi, 

Mustafa el-Mübellad el-Ahmedi, Mustafa el-Bolaki, 

Şeyh Abdurrahman el-Küzberi, Hüseyin ed-Decani, 

Allame Muhammed İbn-i Abidin'de bulunmaktadır.

İlim tahsilini bu hocalarda tamamlayarak icazet alır. 

Bu sahada bazı hocalarını bile geride bırakacak kadar büyük bir mesafe kat'eder.

Zahiri ilimlerde üstadlık payesini kazandıktan sonra kendisinde tarikata intisab duygusu uyanır. 

Bunun için muhitinin muhtelif bölgelerinde bulunan meczub, 

ümmi, veli ve arif şeyhlerin hizmetinde bulunur. 

Ekberiyye, Rıfaiyye, Desukiyye, Ahmediyye ''Bedeviyye'', 

Halvetiyye ve Şazeliyye'den icazet alıp camiu't-turuk bir hilafet iznine sahip olur. 

Memleketine dönerek şeyhinin işareti ile tarikat neşrine başlar.

Hiçbir ilim yoktur ki Ervadi hazretlerinin ondan büyük bir nasibi olmasın ve hiçbir tarikat yoktur ki ondan büyük bir fazilete ermesin...

Müridlerine; bazen Ekberiyye tarikatında olduğu gibi sadece teveccüh ederek, bazen Bedeviyye tarikatında olduğu gibi muhabbet nazarıyla bakarak, bazan de Rıfaiyye ve Halidiyye tarikatında olduğu gibi onları etrafına saf saf toplayıp, kalplerindeki havatırın def'i için teveccüh ederdi. Nefsin yedi mertebesini kat etme keyfiyetini anlattıktan sonra şöyle diyor:

"Nefsin yedi tabakasını kat etmek bazı tarikatlarda esma-yı seb'ayı geçmekle, bazılarında şeyhin müride teveccüh etmesiyle, bazılarında şeyhin müride muhabbet nazarıyla bakmasıyla, 

bazılarında ise şeyhle bir araya gelerek ilim ve feyiz almak suretiyle olur. 

Bu durumda mürid şeyhin dediklerini duymasa bile, 

şeyhle biraraya gelmek suretiyle ilimle dolup taşar. 

Nitekim şeyhim Halid-i Bağdadi'nin dersinde hazır bulunduğum zamanlar, istiğrak haline girer, ne dediğini duymaz ve bir şey görmez olurdum. 

Şam'daki medresesinde bulunduğum sırada, bazı alimler bana şeyhin derste takrir ettiği şeylerden sordukları zaman, söylediklerinin hepsinin hafızamda fazlasıyla mevcud olduğunu görür ve onları tek tek açıklardım."

Ervadi bir müddet memleketinde bulunduktan sonra şeyhi tarafından İstanbul'a gönderilmiştir. 

Mevlana Halid-i bağdadi, halifesi Ervadi'yi İstanbul'a gönderişindeki ulvi gayeyi şöyle anlatıyor:

"Ey dost! Parıltısı ile Kuzey Afrika, Buhara, Mısır, Mekke, Medine, 

Hindistan ve Uzak Doğu'nun aydınlanacağı zat için İstanbul'a git, onu ara bul. 

O henüz açılmamış bir velayet goncasıdır. 

İstanbul'a senden evvel pek çok halife gönderilmiş ise de, 

onun nasibi ezelde sana tevdi ve tensib edilmiştir. 

Onun irşadı ile meşgul ol. 

Zira o bizden sonra sahib-i zaman ve rehber-i tarikat olacaktır."

Bu sözler üzerine Ervadi, İstanbul'a giderek Ahmed Ziyaüddin-i 

Gümüşhanevi Hazretlerini bulur ve ona tarikat telkininde bulunur.

Osmanlı Devleti'nin her bölgesine, her köşesine halifeler gönderen Bağdadi, İstanbul'a gönderdiği halifelerin özellikle uymaları gereken hususları belirlemiş, bunların yerine getirilmesini istemişti. 

Bunun sebebi, İstanbul'un Daru'l-Hilafeti'l-Aliyye olarak İslam dünyası içindeki özel konumu ve hemen hemen bütün tarikatların temsil edildiği zengin bir tasavvuf muhîtine sahip oluşuydu. 

İstanbul halifelerinin uyması gereken şartlar şunlardı:

''İstanbul'a gidecek olan halife vezirler ve devlet adamları ile yakın alaka kurmaktan kaçınıp, gerek bizzat ve gerek bir vasıta ile onlardan bir maaş tayini veya yakınlık istemeyecek. 

Mürid ve müntesiplerin şahsi işlerinde, tekke ve tarikat adını kötüye kullanmalarına asla fırsat verilmemelidir.

Dünya işlerinde kanaatkar olmalı, 

Peygamber Efendimiz SAV'in, 

"Yaşayabileceğin kadar dünyan için, 

içerisinde kalacağın kadar ahiretin için çalış. 

Muhtaç olduğun kadar Allah için ateşinin yakıcılığına tahammülün kadar cehennem için çalış!" hadis-i şerifini hatırdan uzak tutmamalıdır.''

***

Bu kaside büyük imam ve mürşidimiz arif-i billah, 

şeyh Hazret-i Ahmed ibn-i Süleyman el-Ervadi'nindir:

"Ey ömrüne mağrur,

Ve ey, dünyada para biriktirmekle meşgul,

Medh ü sena ve makam düşkünü,

Ve ey, Ehl-i Beyt'e gizli ve açık eza veren,

Sen kendini bir de takva sahibi mi sanıyorsun..

Bütün bu işlediklerin hidayet Rasulüne harb ilanından başka bir şey midir..

Onları tarikata uymaktan men edersin,

Kadınların irşadına sed çekersin de,

Bid'at, fesad, habaset, oyun ve eğlenceden onları ya niye nehyedemezsin..

Şüpheli yetim malı yemekten, haramlardan ve içkiden halkı niye alıkoymazsın..

Gıybet ve fısk u fücur hikayelerini Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya kadar götürmekten çekinmezsin,

O kötü haller senin şahsiyetinin vasıfları değil mi.. 

Kendin uyuyorsun da bütün ömrünce,

Başkalarının meşru uykusunu ayıplıyorsun!

Senden Hakk'a şikayet edenler, 

ıstırap ve kahr içindeler.

Seni şikayet edenlerden kendini koru.

Onların ceddi Fahr-ı Alem'dir!

Onlara Cebrail yardım etmektedir,

Sen bundan haberdar değilsin!

Bil ki, Rasulullah kadınlarla-el tutmadan-mübayaa etmişlerdir.

Sen hiç Kur'an okumaz mısın..
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »