Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,971
%0,23
USD
5,3313
%0,13
EUR
6,0494
%0,19
Altın
229,2960
%0,71
SON DAKİKA

İmam Zehebi...

İHSAN MUSLU / 2018-03-23 08:13:59

İmam Zehebi, 1374 yılının Rabiü'l evvel ayında, 

Şam şehrinde dünyaya gelmiş bir Türkmen büyüğüdür.

Aslen Diyarbakır'a bağlı Meyyarfar kın şehrinde oturan Türkmen bir ailenin çocuğudur. 

Diyar-ı Bekir o zaman şehrin değil mıntıkanın adıydı. 

Bu gün Meyyarfar kın diye bir yer resmen anılmasada burası bütün Diyarbakır halkının bildiği,Ülkemizin en kadim şehirlerinden birisi olan Silvan'dır.

Dedesi Kaymaz, hicri 661 de, 109 yaşında iken Silvanda vefat etmiştir. 

Bu zat Zehebi'nin dedesi Osman'ın babasıdır. 

Dedesi Osman ise, yine Zehebi'nin bildirdiğine göre Ümmi bir zat olup, 

Allah'a tam teslim olan bir zat imiş. 

Allah'tan ruhunu Cuma gecesi almasını niyaz eder imiş ki, 

683 yılında Cuma gecesi vefat etmiş.

Babası Şihabüddin Ahmed'e gelince, 

yine Zehebi'nin Mıtcemdeki kısa tercemesi nden onun alim ve fadıl biri olup rivayet ilmine aşina bir zat olduğu anlaşılıyor.

Hicri 641 de Şam'da dünyaya gelmiş ve yine orada 697 yılında, 

genç bir çağda vefat etmiştir. 

Babası Zehebi'nin ilk hocasıdır. 

Zehebi Babası Said b. Muhammed, Ya'kup b. Ahmed Ali b. Ahmed, 

Ali b. Rüzbe, Ali b. Baka, Abdüs Samed b. Abdi'l Kerim, 

Hüseyin b. Ebi Bekr, Ebü'l Vakt es Siczi, Ebü'l Hasen ed Davudi, 

Ebu Muhammed es-Serahsi, Muhammed b. Yusuf, 

Muhammed b. İsmail, Mekki b. İbrahim, Abdullah b. Ebi Hind, 

Babası, İbn. Abbas (r.a.) isnadı ile Efendimiz (s.a.v.)'in

''İnsanlardan çoğu şu iki nimetle, 

sağlık ve boş vakit hususunda aldanmıştır'' hadisini nakleder.

İşte esas "Zehebi" diye adlanan zat önce babası idi. 

Sarraflıkla meşgul olduğu için bu anlamda Zehebi denmiştir. 

Annesi, Musul asıllı, Alemüddin Ebu Bekir Sancar b. Abdullah'ın kızıdır.

Zehebinin babası alim olduğu gibi, hemen hemen ailenin tamamıda alimlerden teşekkül etmiştir.

Öz halası Sittü'l Ehl bn. Osman devrinin icazet sahibesi alimeIerinden idi. Aynı zamanda Zehebi'nin süt annesidir. 

Zehebi ondan rivayet eder ki, bundan Zehebi Mucemde "Bana halam Süteyt, îbn. Ebi'l Yüsr'dan rivayetle haber verdiki.. ," diyerek Ebu Musa el-Eşari (r.a) dan; Ben ve Ebud-Derda Peygamber (s.a.v.)'in yanındayken 

Kim iki çenesi arasındakini ''dilini'' iyi korursa, Cennete girer'',

hadisini müsned olarak nakleder.

Zehebi yine dayısı Ali b. Sincer b. Abdillah el- Mevsili'den de okumuştur. 

Bu zat aynı zamanda Zehebi ile beraber Balebek şehrinde et-Tac Abdil Halik'tan da okumuştu. 736 da vefat etti.

İşte Zehebinin aile çevresi böyle ilim ehli insanlard an teşekkül ediyordu. Ailenin aynı zamanda zengin olması Zehebi'nin bütün efradının alim olmalarını sağlamıştı. 

Kızı, Emetü'l Aziz. büyük oğlu Ebudderda Abdullah ve küçük oğlu Şihabüddin Ebu Hureyre Abdurrahm an'da o devrin ileri gelen alimlerinden idi. 

Bu kızından olan torunu Abdü'l Kadirde iyi bir alim olup dedesi, 

Zehebiden bizzat Tarihü'l İslam kitabının rivayet icazetini almıştı.

Zehebi'nin yaşadığı çağ hicrî yedinci asrın sonlarıyla sekizinci asrın ilk yansı arasıdır. 

Eyyubi devleti çökmüş yerini Memlukler almış bulunuyor du.

Moğol istilaları önceki şeklini değiştirmiş olsa bile hala devam etmekteydi. 

Şeklini değiştirmesi Cengiz devrindeki putperest Moğol Tarihin İslamlar istila ettikleri islam diyarında, bir asra yakın kalınca bir kısmı önce Hıristiyanlaşmışsada sonradan hemen hemen hepsi müslüman olmuştu. 

Ancak bu muslümanlığa rağmen İslam potasında tam erimiş değillerdi. 

Hala Şaman dini adetine devamla idareyide elde tutup insanları katletmeye 

ve çevrede yağmacılığa devam ediyorlar dı. 

Bir kere güç ellerinde ydi. 

İçerideki Hıristiyan Yahudi ve Ermeniler ile Şia mezhebi salikleri onlara destek veriyorlardı..

İşte bu Moğol istilası Cengizle başlayıp ta Zehebi'nin çağma kadar iki asır sürüp İslam dünyasını ma'murelerin i harab etmiş, alimleri, mücahitleri, 

kadınları çocukları kılıçtan geçirmiş, 

adeta nereden geleceği belli olmayan bir ilahi afet gibi, 

İslam dünyasını kasıp kavurmuştu. 

Onların belaları müslümanlığı kabul ettikten sonra bile devam ederek Kılıç Aslan'ların Diyar-i Rum'u fethe memur mücahit Anadolu Selçuklularını bile ortadan kaldırmıştı.

Bunların sonucu olarak her tarafta otorite dağılmış, anarşi hortlamış, 

can mal ve ırz emniyeti kalmamış idi. 

Açlık sefalet ve cehalet altında kalan halk canından bezmiş bir halde, 

bütün olanlara sadece katlanmak zorundaydı. 

Korku yılgınlığa, şirret çılgınlığa dönmüştü. 

Tarihçilerin bildirdiğine göre Konya'da nöbet tutan bir moğol askerini görmeden geçen Selçuklu'yu moğol askeri durulur ve küfürle;

''Ulan beni selamlama manın cezasının canın olduğunu bilmiyormusun'' der.

Selçuklu ayaklarına kapanarak görmediğini söylersede mazeret kabul edilmez. Asker bağırır;

Uzat lan boynunu !...

Çaresiz uzatır zavallı. Asker elini kılıcına götürür, ama bakar ki kılıç yok. 

Sert bir sesle bağırır:

''Vaziyetini bozma, kılıcım kışlada kalmış, ben kılıcımı alıp gelene kadar sakın kıpırdama, yoksa senin derini yüzerim.!.....

Asker kılıcını almaya gider; 

Toplanan insanlar yalvarırlar adama..kaç! kaç, durma kaç. 

Kışla ta nerede, seni nerde bulacak..

mumsema.org-imam-zehebi-kimdir. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »