Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%1,69
USD
5,3220
%-0,23
EUR
6,0504
%-0,56
Altın
219,3150
%-1,05

İmam Serahsi...

İHSAN MUSLU / 2018-06-01 09:10:45

İslam alimlerinin meşhurlarından. 

Hanefi mezhebinde büyük fıkıh alimidir. 

İsmi; Muhammed bin Ahmed bin Ebi Sehl Serahsi'dir. 

Künyesi Ebu Bekr, lakabı Şems-ül-eimme'dir. 

Türkistan'da yetişen İslam alimlerinden olup, 

1010 senesinde Serahs'da doğdu. 1090'de vefat etti. 

Serahs şehrine izafeten Serahsi denildi. 

Serahs şehri, Türkmenistan'da Meşhed ile Merv arasında eski bir şehir olup, bugün İran Rus sınırı üzerindedir.

Ebu Bekr Serahsi, tahsilini Buhara'da yaptı. 

Fıkıh ilmini, zamanının en meşhur alimlerinden olan 

Şems-ül-eimme Ebu Muhammed Abdülaziz bin Ahmed Hulvani'den öğrendi. 

Uzun yıllar bu hocasının derslerine devam edip, 

fıkıh ilminde çok iyi yetişti. 

Bu zattan başka, diğer alimlerden de ders aldı. 

Devletler hukuku hususunda alim ve bu hususta İmam-ı Muhammed Şeybani tarafından yazılan eserlerde mütehassıs olan Ebü'l-Hasen Ali bin Muhammed bin Hüseyn'den ve Ebu Hafs Ömer bin Mensur el-Bezzar'dan ders almıştır.

Serahsi'nin en başta gelen hocası Şems-ül-eimme Hulvani, 

Buhara'da meşhur Hanefi mezhebi alimlerinden idi. 

İlmiyle, yaşayışıyla, talebe yetiştirmesi ile insanlığa çok hizmet eden bu hocasından sonra onun yerine geçti, 

ilimdeki üstünlüğünden dolayı Serahsi'ye de Şems-ül-eimme alimlerin, imamların güneşi lakabı verilmiştir. 

Zamanının meşhur alimlerinden olan Serahsi'den de Burhan-ül-eimme Abdülaziz bin Ömer bin Maze, Mahmud bin Abdülaziz özcendi, 

Rüknüddin Mes'ud bin Hasen, Osman bin Ali bin Muhammed Beykendi fıkıh ilmini öğrenmişlerdir.

Serahsi hazretleri, kelam ve münazara ilminde de alim olup, 

çok ibadet eden zahid bir zat idi. 

Ömrü hep ilim öğrenmek, öğretmek ve dine hizmet etmekle geçmiştir. 

Bu hususta çok sıkıntılara katlanmış ve pek mükemmel eserler yazmıştır. Osmanlı Şeyh-ül-İslamı Kemal Paşazade, 

Serahsi'nin müctehid fil-mezheb tabakasından olduğunu bildirmiştir.

Serahsi'nin hayatında önemli ve sıkıntılı bir dönem olmuştur. 

Bu dönem, on seneden fazla süren hapislik hayatıdır. 

Zamanın hakanına nasihat kabilinden söylediği sözler sebebiyle hapse atıldı. Atıldığı hapishanede bir kuyuya kapatıldı. 

Uzun müddet, hapsedildiği kuyuda bırakıldı. 

Zemininde oda gibi küçük bir yer bulunan kuyu içinde, 

hapis iken de ilmi çalışmalarını sürdürdü. 

Yanında hiçbir kitap yok idi. Fakat o, onikibin cüz kitabı ezberlemişti. Talebelerine, bu kuyuda iken ders verdi. 

Talebeleri kuyunun başına toplanır, o da aşağıdan onlara ders verirdi. 

Otuz cildlik ''Mebsut'' adlı meşhur eserini, bu hapisliği sırasında, 

kuyunun içinden dışarıda bulunan talebelerine söylemek suretiyle yazdırmıştır. Bu kitabı yazdırırken hiçbir kaynağa müracaat etmemiş, 

hep daha önce öğrenmiş ve ezberlemiş olduğu bilgilere dayanarak yazdırmıştır.

Serahsi hazretleri bir defasında, 

hapis bulunduğu kuyunun başına gelen talebelerine ders verirken, o gün talebelerinden birinin gelmediğini farkedip sorar, arkadaşlarından biri; 

''Abdest almaya gitti. 

Ben de gidecektim, hava soğuk olduğu için abdest almaya gitmekten vaz geçtim'' dedi. 

Bunun üzerine Serahsi hazretleri şöyle dedi; 

''Allah'ü Te'ala seni affetsin. 

Bu kadar soğuk sebebiyle abdest almaktan vazgeçilir mi... 

Hala hatırımdadır, ben Buhara'da talebe iken, 

birgün ishale tutulmuş, acı çekiyordum. 

Günde kırk defa kadar helaya gitmeye mecbur kalıyordum. 

Her defasında abdesti tazelemek için ırmağa gidiyordum, 

öyle soğuk idi ki, odama geldiğimde mürekkebi donmuş buluyordum. 

Sonra mürekkeb kabını bir müddet göğsüme sürüyordum ve göğsümün harareti onu eritince, notlarımı yazmaya devam ediyordum'' buyurmuştur.

Hapisliğinin son aylarında, memleket iç savaşlar ile karışmıştı. 

Tam bu sıralarda, İmam-ı Muhammed Şeybani'nin devletler umumi hukuku ile ilgili Siyer-i kebir adlı eserini şerh etmeye başladı. 

Bu kitabı, devletler hukuku sahasında ilk yazılan eserdir. 

1087 senesi, 20 Rebi'ül-evvel'de hapisten çıkarıldı. 

Hapisten çıkarıldıktan bir müddet sonra Fergana'ya gitti. 

Fergana Emiri, Emir Hasen kendisini büyük bir memnuniyetle kabul edip, 

izzet ve ikramda bulundu. 

Onu ve talebelerini kendi sarayına alıp, orada çalışmalarını istedi. 

Eserleri:

Kitab-ül-mebsat: 30 ciltlik meşhur eseridir. 

Eşrat-üs-saat; bu eserini talebeliği sırasında hocası 

Şems-ül-eimme Hulvani'nin kıyamet alametleri ile ilgili dersleri sırasında tuttuğu notlardan yazmıştır.

Şerhi Ziyadat-üz-ziyadat

Şerhi Cami'-ül-kebir

Şerhi Cami-üs-sagir

Şerh-ül-muhtasar fil-fıkh

Muhtasar-ı Tahavi şerhi

Şerhi kitab-ün-nafakat

Şerhi Edeb-ül-kadı

Fevaid-ül-fıkhıyye ve kitâb-ül-hayz Şems-ül-eimme Serahsi hazretleri buyurdu ki; Emr-i ma'ruf mutlaka gereklidir. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »