Uzman Erbaş yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik, 20 Eylül 2005 tarihinde yürürlüğe giren Uzman Erbaş Yönetmeliğinin, 6. maddesinde yapılan değişikliği içeriyor. Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi şu şekilde değiştirildi:

"Madde 6- Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Eğitim şartı olarak;

1) Uzman onbaşı için en az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu olmak.

2) Uzman çavuş için en az lise veya dengi okul mezunu olup çavuş olarak askerliğini yapmış veya yapmakta olmak ya da en az ilköğretim okulu mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlamış veya yapmakta olmak.

c) Tespit edilen görev yerinde ihtisas sahibi olmak.

ç) Sağlık durumunun uzman erbaşlığa elverişli olduğunu 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla kanıtlamış olmak.

d) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için uygun nitelik belgesi almış olmak.

e) Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren beş yıl içinde ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak şartıyla; Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alım için görevlendirilen birimlere müracaat etmek.

f) İstekli olmak.

g) İcra edilecek temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlar veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt'a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.

ğ) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.

h) Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak.

ı) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak.

i) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

j) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak.

k) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak.

l) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak.

m) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

n) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

o) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

ö) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.

p) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

r) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olanlar uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.

Birlik komutanlıkları tarafından uzman erbaş olmaya lâyık görülenler için en az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu erbaş ve erlerin terhis çizelgelerinin "ihtisas kod numarası" kısmına, EK-A'da yer alan uzman erbaş olacaklar için nitelik belgesindeki nitelikler dikkate alınarak, "Uzman erbaş olmaya lâyıktır" ibaresi yazılır ve ilgililere terhislerinden önce bilgi verilir. Bunlardan, kendi sınıf, branşının dışında başka bir görevde çalıştırılanların ihtisas kod numaraları, muvazzaf askerliği fiilen yaptığı görevin numarası olarak yazılır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "askerî hastahanelerden" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Uzman erbaş olarak alınanların bundan sonraki bütün işlemleri (terfi, sözleşmenin uzatılması, sözleşmenin feshi, ilişik kesme ve özlük haklarına ilişkin işlemler ile buna benzer diğer işlemler) 12 nci maddede belirtilen sözleşme yapmaya yetkili makamlar tarafından yapılır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasında yer alan "(EK-C) de" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri için EK-C/1'de, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için EK-C/2'de" şeklinde değiştirilmiştir.

b) Aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sicil belgeleri elektronik ortamda hazırlanır. Elektronik sicil belgesine eklenmesi gereken belgeler, taranarak elektronik sicil belgesine ek yapılır. Elektronik ortamda sicil belgesi düzenlenememesi durumunda matbu sicil belgesi tanzim edilebilir. Sicil belgeleri ile ilgili uygulamaya yönelik usul ve esaslar Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir."

c) Mevcut yedinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11- Uzman onbaşılardan bir yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra, istekli oldukları ve görevdeki başarısı sicil belgesi ile tespit edilen ve uzman çavuş olabileceğine dair haklarında olumlu kanaat bulunanlar, 12 nci maddede belirtilen sözleşme yapmaya yetkili makamlar tarafından uzman çavuşluğa terfi ettirilirler."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar ve sözleşme yapmaya/feshetmeye yetkili makamlar

Madde 12- Uzman erbaşlar, sözleşme süresinin bitiminde terhis edilirler. Bunlardan sözleşmelerinin yenilenmesini isteyenlerin istekleri, müteakip sözleşme süreleri bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak kaydıyla aşağıdaki şartlar altında uzatılabilir:

a) Taahhüt ettiği sürenin bitimine en az üç ay kala (yurt dışı geçici göreve gidecek uzman erbaşlar için altı ay kala) hizmet süresini uzatmak istediğine dair bir dilekçe ile müracaat etmiş olmak.

b) Almış oldukları son sicil notu, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha yukarısında olmak.

c) Fiilî kadroda münhal bulunmak.

ç) İstihdam edildikleri veya edilecekleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık niteliklerine sahip olmak.

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olan isteklilerden, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi şartıyla mensup olduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenler için istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşımak.

İşlemleri tamamlanan uzman erbaşların sözleşmeleri bu maddede belirlenen sözleşme yapmaya yetkili makamlar tarafından onaylanarak yenilenir ve ilgili Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu şekilde sözleşmelerin uzatılması tasdik edilenler, yeni bir taahhütname imzalayarak göreve devam ederler. Uzman çavuş ve uzman onbaşıların sözleşmeleri azamî 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde düzenlenen yaş haddine kadar uzatılabilir.

Sözleşme yapmaya/feshetmeye yetkili makamlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tümen, tugay, bağımsız tugay komutanları veya eşidi kurum amirleri ya da eşidi eğitim merkezi komutanları.

b) Ordu ve kolordu (ve eşidi) karargâhı ve doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirlikleri için kurmay başkanları.

c) Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birlikleri için Personel Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığına ve Kuvvet Komutanlıklarına doğrudan bağlı birlikleri için personel başkanları veya yetki verilen birlik komutanları veya kurum amirleri.

ç) Jandarma Genel Komutanlığında;

1) İl jandarma, alay ve eşidi birlik komutanları veya kurum amirleri ile daha üst birlik komutanları ya da eşidi kurum amirleri.

2) Jandarma genel komutan yardımcılığı, Asayiş Kolordu Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında ise Komutan/Başkan veya yetki vereceği komutan yardımcısı/başkan yardımcısı.

d) Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında Sahil Güvenlik Komutanının görevlendireceği sahil güvenlik komutan yardımcısı ve bağlı birliklerinde ana ast birlik komutanları ve eşidi kurum amirleridir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan "adlî veya askerî" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "Tugay, bağımsız tugay, tümen, bölge (ve eşidi) komutanlarınca veya eşidi kurum amirlerince; ordu, kolorduya (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirleri için kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birlikler için personel başkanlarınca veya yetki verilen komutanlıklarca; Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir" ibaresi "sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişikleri kesilir" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun" ibaresi "25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15- Uzman erbaşlar, istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar. Kendilerine düşen nöbet hizmetlerine girerler. Lüzumu halinde hizmete müteallik her türlü işe fiilen iştirak ederler. Uzman erbaşların görevlerine ilişkin uygulamaya yönelik usul ve esaslar Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uygulanır," ibaresi "uygulanır." şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "asker hastanelerinde, asker hastanelerinin bulunmadığı garnizonlarda ise" ibaresi ve "ve asker hastanelerinden" ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan "asker hastanelerinden veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan "askerî hastanelerden" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla 3269 sayılı Kanunun Ek-2 sayılı ek gösterge cetveli ile belirlenen ek gösterge rakamları uygulanır."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 - Nöbetçi olanlar hariç olmak üzere uzman erbaşlardan isteyenler ilgisine göre; 211 sayılı Kanun veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmeliğin bu konudaki hükümleri saklı kalmak şartıyla gece evlerine gidebilirler. Gece kışlada veya gemide kalmayı kabul edenler, yetkili amirin izni olmadan kışladan veya gemiden ayrılamazlar. Bunlar, mümkün olduğu kadar erbaş ve erlerden ayrı olarak tahsis edilecek yerlerde yatırılırlar. Evlerine gidenler, subay ve astsubay servislerinden istifade edebilirler. Mesai başlangıcında görevleri başında bulunurlar."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman erbaşların kıyafetlerinde ilgisine göre; 2/6/1989 tarihli ve 20183 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği, 31/3/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği veya 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği hükümleri uygulanır."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "askerî hastaneler ile diğer" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan "tam teşekküllü askerî hastaneden" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden" şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan "Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Askerî Hastanelerinin" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastanenin" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Türk Silahlı Kuvvetleri Koruma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre koruma hizmetinde görevli olan uzman erbaşların atamaları, koruma hizmetini yürüttükleri sürece mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığınca ertelenebilir.

Atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar, Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23- Uzman erbaşlara ilgisine göre; 11/12/2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliğinde veya ilgili yönergede gösterilen esaslara göre kimlik kartı verilir."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24- Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesiyle ilgili usul ve esaslar ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Aşağıdaki şartları sağlayan uzman erbaşlardan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay çavuşluğa nasbedilirler:

1) Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından mezun olmak.

2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak.

3) Başvuru tarihinde dördüncü hizmet yılını tamamlamış, sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.

4) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

5) Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az dört yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan (%90) ve daha yukarısında olmak.

6) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından astsubaylığa lâyık olduğuna ilişkin olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında örneğine EK-Ç'de yer verilen nitelik belgesi olumlu düzenlenmiş olmak.

7) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde aranan sağlık niteliklerini haiz olmak.

8) Tâbi tutulacakları temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminde başarılı olmak.

b) Aşağıdaki şartları haiz olan uzman erbaşlardan; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksekokullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuş nasbedilirler:

1) Lise veya dengi okullardan mezun olmak.

2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak.

3) Uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmek.

4) Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunmak.

5) Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına başvuru tarihinde müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak.

6) 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği ve ilgili yönergede belirlenen astsubay meslek yüksekokuluna girmek için, tâbi olacağı sınavda ve gerek görülmesi hâlinde yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

7) Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına müracaat tarihinde, uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan (%90) ve daha yukarısında olmak.

8) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından astsubaylığa lâyık olduğuna ilişkin olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında örneğine EK-Ç'de yer verilen nitelik belgesi olumlu düzenlenmiş olmak.

9) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre askeri öğrenci adaylarında aranan sağlık niteliklerini haiz olmak.

c) Uzman erbaş statüsünü sona erdirecek suçlardan gözetim altına alınanlar veya tutuklananlar ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince astsubaylığa geçirilmek için sınava alınmazlar. Ancak bunlar hakkında hazırlık soruşturması sonunda "kovuşturmaya yer olmadığı kararı" verilmesi veya yargılama neticesine göre "beraat" etmeleri hâlinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.

ç) Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların eğitimi, özlük hakları ve diğer hususlar şunlardır:

1) Uzman erbaşların astsubay meslek yüksekokullarındaki öğrenim ile eğitim süre ve şekilleri, 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununa göre yürütülür. Kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksekokul bitirenlerden astsubay nasbedilecekler, en az üç aylık temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine tâbi tutulurlar.

2) Uzman erbaşların astsubay meslek yüksekokullarında ve temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi esnasında, özlük hakları yönünden uzman erbaşlık statüleri devam eder. Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenim gören uzman erbaşlarda, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksekokulunda yatılı olarak kalması ya da kalmaması ile ilgili usul ve esaslar yürürlüğe konulacak yönergeler ile düzenlenir. Bunlara, okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri; rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.

3) Çeşitli sebeplerle temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders veya eğitim yapılan toplam gün sayısının üçte birine katılmayanlar, başarısız sayılırlar. Sağlık sebebiyle temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders veya eğitim yapılan gün sayısının üçte birine katılmayanlar, müteakip eğitim döneminde eğitime katılırlar, aynı sebepten başarısız olmaları hâlinde başarısız sayılırlar.

4) Astsubay meslek yüksekokullarından veya temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminden, başarısızlık nedeniyle veya kendi isteği ile ayrılanlardan istekli olan ve uzman erbaş olmak için gerekli şartları taşıyanlar, uzman erbaş olarak göreve devam ettirilirler.

d) Astsubay olmaya istekli uzman erbaşların, müracaat esasları ve tâbi tutulacakları sınavlar; yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir. Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların değerlendirilmesi; yapılan yazılı sınavlar sonucu aldıkları notlarına veya puanlarına sicil not ortalamasının yüzde yirmi beşi (%25), bedenî yeterlik ve yapılması hâlinde mülakat notunun her birinin yüzde onu (%10) ile mükâfat puanının ilavesi ve ceza puanının düşülmesi ile yapılır. Mükâfat puanı, EK-D'de yer verilen Mükâfat Puanları Çizelgelerine göre bulunur. Ceza puanı ise ilgisine göre; 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesi veya 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında ilgisine göre; 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde veya 7068 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Astsubay adayı, uzman erbaşların tâbi tutulacağı tüm sınavlarda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme notlarının eşit olması hâlinde, adayların sıralamasında sınavlarda alınan notlar, bunun da eşit olması hâlinde hizmet süreleri göz önünde bulundurulur.

e) Astsubay olmaya istekli uzman erbaş adaylarının değerlendirilmesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olanlara kontenjanın %10'unu aşmamak kaydıyla Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek oran kadar ilave kontenjan verilebilir. Bu adaylar için puan barajı Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan başarılı olanlar kendi aralarında puan sırasına göre sıralanırlar. Genel esaslara göre başarılı olan adaylar ilave kontenjanın dışında tutulurlar.

Bu madde hükümlerine göre uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenler, 926 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olurlar. Uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenlerin mecburî hizmet süresi, ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren on beş yıldır. Bu personelin uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz."

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Genelge ve yönerge

Madde 24/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 24/B- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin EK-C'si yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğe EK-B'den sonra gelmek üzere ekte yer alan EK-C/1 ve EK-C/2 eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin EK-D'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesinin (b) bendi 3/5/2023 tarihinde,

b) 10 uncu maddesi 15/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Editör: Grlyrtts