Anadolu Ebedi Yurt Oluyor!

Sadece Oğuz Türkleri'nin değil dünya tarihinde de Selçuklu devletinin kuruluşu bir dönüm noktası oldu. Bu devletin kurulması ile İslam'ın siyasi egemenliği Oğuzlar'ın eline geçmiş, Bizans'ın Ortadoğu'ya yayılması durdurulduğu gibi, Anadolu ve ona komşu bölgeler bir bir Türk yurdu haline gelmişti. Devletin kurucusu sayılan Selçuk, Oğuzlar'ın Kınık boyuna mensuptu.

Anadolu Ebedi Yurt Oluyor!

Selçuk ve oymağı 10. yüzyılın sonlarında güneye göç edip Cend'i mesken tuttu. Ardından Oğuzeli'nden dalgalar halinde göç eden Oğuz kitleleri, ona katılmaya başladı. Horasan üzerinden Anadolu, Azerbaycan, Ermeni ve Gürcü memleketlerine seferler düzenlendi. 

O sıralarda Asya'nın en güçlü devleti olan Gazneliler'e karşı ilk galibiyeti,1038 yılında kazanıldı. Gazne Sultanı Mahmud'un, fillerle takviye edilmiş 100 bin kişilik muazzam ordusu Dandanakan'da (1040) darmadağın edildi. Türk tarihinin en büyük imparatorluklarından biri böylece doğdu ve 1071'de Malazgirt zaferiyle Anadolu ardına kadar Türkler'e açıldı. Çin sınırından İstanbul önlerine büyük bir coğrafyada at koşturan Selçuklular 1092'de 4 parçaya ayrılsa da daha uzun süre egemenliklerini sürdürdüler. Osmanlılar ise Oğuzlar'ın Kayı boyundandır. 

TÜRK ADI NERDEN GELİYOR ? 

"Türk" adının kökeni konusunda değişik görüşler ortaya atılmış, tartışmalar hâlâ da sürüyor. Türk milletinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. ''Türk'' sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin ya da kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu. 

Türkler'in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı Türk adının nereden geldiği hakkında araştırmalar yapmış, bu araştırmalar neticesinde Türk adı ilk defa M.Ö. XIV. yy'da ''Tik'' veya ''Tikler'' adıyla geçmeye başlamıştır. Diğer bir görüş ise Türk adının M.Ö. XIV. yy'dan önce de varolduğudur. Zira Türk ırkının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu gerçeği kavmi ve milli mitolojilerde ve tarihi oluşturmalarda izah eden eski kayıtlarda görmek mümkün olmaktadır. 

İDDİALAR TÜRLÜ TÜRLÜ 

  • Türk ırkının çok eski olması nedeniyle Türk adının nereden geldiği hakkında birçok iddia ve görüşler ileriye sürmüşlerdir. Buna göre,
  • Heredotos'un doğulu kavimler arasında zikrettiği Targitablar. 
  • İskit topraklarında doğdukları söylenen Tyrkaeler. 
  • Tevrat'ta adı geçen Togarmalar. 
  • Eski Hint kaynakl arında tesadüf edilen Trukhalar veya Thraklar. 
  • Eski Önasya çivili metinlerinde görülen Trukkular. 
  • Çin kaynaklarında M.Ö. 1. yy'da rol oynadıkları belirtilen Tik veya Di'ler. Bizzat Türk adını taşıyan Türk kavimleri olarak gösterilmektedir. 

İslam kaynaklarında yer alan İran menşeli Zend Avesta rivayetleri ile İsrail menşeli Tevrat rivayetleri de Nuh Peygamber'in torunu olan Yafes'in oğlu Türk ile İran rivayetlerindeki Feridun'un oğlu Türac veya Tur'un soyu, Türk adını taşıyan ilk kavim olarak gösterilmek istenmiştir. 

Avesta'da yer alan Ebül Beşer'de, Cemil ve oğlu Feridun'dan bahsedilmektedir. Feridun, ülkesini Salm, Irak ve Turak (Türk) ismindeki üç oğlu arasında pay etmiştir. Salm'a bugünkü İran ve havalisi, Irak'a bugünkü Irak ve havalisi, Turak'a ise Orta Asya ve Çin havalisi düşmüştür. Feridun ölünce Irak, Salm'a saldırarak İran ve havalisini almış, daha sonra Turak'a savaş açmıştır.

Irak, Turak'ı yenememiş, savaş bunların torunlarına uzanarak senelerce sürmüştür. Sonunda Turak'ın torunu Afrasyap, Irak'ın torunu Muncihir'i mağlup ederek Ceyhun Nehri'ni sınır kabul eden bir anlaşma yapmıştı. Bu tarihten sonra Ceyhun Nehri doğusuna Turan, batısına da İran denmiştir. Tevrat rivayetlerinde ise Nuh tufanından sonra Nuh Peygamber, dünyayı üç oğlu arasında pay etmiş, Yafes'e Orta Asya ve Çin ülkeleri düşmüş, Yafes, ölürken tahtını sekiz oğullarından biri olan Türk'e bırakmıştır. 

İNSANLIK KADAR ESKİ 

Görülmektedir ki, Hz. Adem devrine yakın zamanlarda Turak (Türk)'ten İran- Turan savaşlarından ve Alp Er Tunga gibi büyük bir Türk Başbuğundan ve Saka İmparatorluğu Kağa'nından bahsedilmektedir. Yukarıda mitoloji ve tarihi kayıtlar içerisinde yer alan "Türk" kelimelerinden, Türk adının ne kadar eski olduğu ortaya çıkmaktadır. MÖ. XIV. yy' da yer alan "Tik"ler ile dünyada mevcut olan medeniyetlerin en eskisi olan MÖ VII. yy'da Orta Asya'da kurulan "Anav" medeniyeti de Türkler tarafından kurulmuştu. 

O halde Türkler MÖ XIV. yy'da Tik'ler, M:Ö. VII. yy'da Anavlar M.Ö. IV. yy'da Sakalar ile tarih kayıtlarında yer almaktadır. ''Türk'' kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa MÖ. 1328 yılında Çin tarihinde "Tu - Kiu şeklinde görülmektedir. MÖ. I. yy'da Roma'lı yazarlardan biri olan Pompeius Meala'nın Azak Denizi kuzeyinde yaşayan halktan "Turcae" olarak bahsetmesi ile ilk defa yazılı olarak karşılaşıyoruz. 
 


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER