19
Eyl 2019
Ayşe Hafsa Sultan

Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Valide Sultan Ayşe Hafsa Sultan, 1478 veya 1479 tarihleri arasında dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2019
Hidayet’in sırrı

Allah'tandır. Ancak ham nefisleri terbiye edebilmenin gerektirdiği haslet ve meziyetleri Cenâb-ı Hak, Rasûlü'ne nasip buyurmuş ve tâlim etmişti. Terbiye vazifesinin zorluğu şuradadır: Ehl-i gaflet, kendisini uyandıranlara evvelâ karşı...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2019
Hâlid-i Bağdâdî...

Zâhir ve bâtın ilimlerindeki kemâli sebebiyle Zülcenâheyn, müceddidü'l-karni's-sâni aşer ‘'onikinci asrın müceddidi'' gibi vasıf ve ünvanlarla anılan, Altın Silsile'nin otuzuncu halkası Mevlânâ Hâlid Ziyâüddîn-i...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2019
Nurbanu Sultan..

Hayırsever, hanedan mensubu Nurbanu Sultan, Osmanlı Sultanı II. Selim'in hasekisi 1525 yılında Paros adasında doğdu ve 6 Aralık 1587 yılında İstanbul'da öldü. Asıl adı; ‘'Cecilia Venier- Baffo'' olup, Osmanlı sultanı...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2019
İslam kardeşliği sorumluluğumuz..

Müslümanları birbiriyle kardeş kılan, Cenâb-ı Hak'tır. Ayet-i kerîmede şöyle buyrulmaktadır: 'Mü'minler, ancak kardeştirler...” (el-Hucurât, 10) İslâm kardeşliği; bütün mü'minleri gönlün muhabbet iklîmine alabilmek,...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2019
Dilek burcu...

Belli ki yine hırçınlık var dilek burcunda Esmiş boranla, dökmüş çiçeği dal ucunda Dilek burcu bu...Burçların dövüşken soylusu Bir küheylan ki soyunun en deli dolusu... Acımaz gelince gönülle savaş zamanı Bu savaşta sultanın bile geçmez...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2019
Fuzûlî ve Kerbelâ...

Yâ Rab reh-i aşkında beni şeydâ kıl Ahkâm-ı ibâdâtı bana icrâ kıl Nezzâre-i sun'unda gözüm bînâ kıl Evsâf-ı Habîbinde dilim gûyâ kıl'' Hakkında birçok kitaplar yazılmış olan üç dilde şiir ve inşâya kâdir,...

MAKALEYİ OKU
10
Eyl 2019
‘Benden ibret alınız’

Muaviye zamanında Abdullah bin Kilabe adında bir şahsın devesi kaybolmuştu. Abdullah devesini ararken, olağanüstü bir bahçe gördü. Duvarları cevherlerden örülmüştü. Gözlerine ve gördüklerine inanamıyordu. O cevherlerden bir miktar aldı...

MAKALEYİ OKU
09
Eyl 2019
Esmai...

Meşhur Arab dili alimi. İsmi, Abdülmelik bin Kureyb bin Ali bin Esma el-Bahili olup, künyesi Ebu Said'dir. Dedesinin ismi Esma'dır. Dedesine nisbetle Esmai denir. Esmai diye meşhurdur. 740 senesinde Basra'da doğup, 831 tarihinde yine...

MAKALEYİ OKU
07
Eyl 2019
Cafer-i Sadık’ın (r.a.) fazileti

Câfer-i Sâdık Hazretleri güler yüzlü, tatlı sözlü bir Hak dostu idi. Sîreti ve sûreti çok nurluydu. Büyük dedesi Hazret-i Ali'ye çok benzerdi. Son derece vakur ve mehâbetli idi. Câfer-i Sâdık Hazretleri her bakımdan öyle fazîlet...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2019
Cüneyd-i Bağdadi

Asıl ismi, Ebü'l-Kâsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî İlk devir sûfîliğinin en güçlü temsilcilerinden olan meşhur sûfî. Bağdat'ta doğdu ve orada yaşadı. Doğum tarihi belli değildir. Ailesi aslen Nihâvendli olup...

MAKALEYİ OKU
04
Eyl 2019
OLCAYTU...

İlhanlı hükümdarı. Müslüman olduktan sonra koyu bir Şiilik siyaseti izlemiştir. 24 Mart 1282'de doğdu, 14 Mart 1316'da öldü. Doğum ve ölüm yeri bilinmiyor. İlhanlı hanı Argun'un oğludur. Temür, Boga ve vaftiz edildiğinde...

MAKALEYİ OKU
03
Eyl 2019
Mersiye-i Leylâ: Yine geldi meded mâh-ı Muharrem

Gözümden hûn-rîzân olacak dem Yine bir yâre açdı çerh-i gaddâr Bu yanık sîneme yok ana merhem Muhammed ümmeti kan ağlamaz mı Garîk-i hûn ola mahdûm-ı a'zam Neden lâyık bu rütbe cevre hâşâ Dü çeşm-i Mustafâ sibteyn-i Ekrem...

MAKALEYİ OKU
02
Eyl 2019
Kerbela mersiyeleri...

Edebiyatımızda yazılan çok sayıda Kerbelâ Mersiyesi vardır. Kâzım Paşa'nın mersiyesine nazire olarak Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri'nin notları arasında çıkan bir mersiye.. ‘'Kur'an edip tilavet Taha'yı...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2019
ZEYNEB binti ALİ (r.a)...

Zeyneb binti Ali b. Ebî Tâlib, Rasûlüllah (s.a.v)'in torunudur. Annesi, Rasûlüllah (s.a.v)'in sevgili kızı Hz. Fâtıma'dır. Rasûlüllah'ın vefatından yaklaşık beş yıl kadar önce dünyaya gelmiştir. (Üsdü'l-Ğâbe...

MAKALEYİ OKU