Dünyada bahşedilen rızkın hakkını vermek kulluğun gereği ve tam bir şükür halidir. Zira Yüce Mevla helal ve temiz rızık peşinden koşulmasını, böylelikle verdiği nimetlere şükür edilmesini istemektedir. ''Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız Ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin''.(Nahl; 56)

Bu sırra binaen olsa gerek Aa Resulallah Rabbin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladık  halde niçin bu kadar ibadet ediyorsun? sorusuna şu cevabı vermiştir: '' Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı Ey Aişe''. (Müslim)

Kulun nimetlere şükretmek rızkı vereni  unutmadığının itirafıdır. Aynı zamanda şükür rızkın artmasına vesiledir. Bunun zıddı olan nankörlük ise ilahi azap sebebidir.

''Hani Rabbiniz şöyle buyurmuştu: '' Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir''. (İbrahim; 7)

Rızkın Çoğalması: 

Ayeti kerimelerde ve hadisi şeriflerde rızkın çoğalmasına vesile olacak bazı davranışlar zikredilmektedir. Bunların başında Allah Teala'dan gereği gibi sakınmak anlamına gelen takva hassasiyeti gelir. Ayeti Kerimede bu husus şöyle yer almaktadır:

''Kim Allah'tan gereği gibi sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse yeter''. (Talak;2-3)

Diğer bir ayette rızkın çoğalması için Allah yolunda infak edilmesi gerektiğine vurgu yapılır; '' De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Her neyi infak ederseniz Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır''. (Sebe; 39)

Rızkın genişlemesi için gözetilmesi gereken bir başka husus Allah Resulü sav şöyle ifade etmektedir:

''Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin Sila İ rahim   yapsın''. (Buhari)

Rızkın bol olmasına vesile ise, fakirlerin kollanıp gözetilmelidir: '' Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.'' (Ebu Davud)

Ey insanlar! Allah'tan gereği gibi sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse kendisine takdir edilen rızkı elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan gereği gibi sakının ve rızkınızı helal   yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın''. (İbn. Mace)