Türk milletinin kurtuluş gayesi için mücadele ediliyor. Bu mücadele Türkiye’nin başındaki dış kaynaklı tüm felaketlerdir. 

Türk Milliyetçiliği, Türk milletine duyulan derin sevgi ve inançtan kuvvet alan bir duygu ve bir milli şuur halidir. Türk milletini hür ve bağımsız olarak yaşamasını, yükselmesini gaye edinen milli birlik hareketidir.

Türk milliyetçiliği binlerce yıllık şanlı, şerefli tarihe sahip bulunan Türk milletinin her türlü esaret zincirinden kurtulma ülküsünün adıdır. Uyanan Türk milleti, milli gayelerini siyasi bir hareketle Cumhuriyetin yüzüncü yılında millî hedeflerini gerçekleştirme, daha ileriye götürme çabalarını kararlı, inançlı ve iradeli olarak sürmektedir.

Türk milletinin geçmişte içinde bulunduğu düşkünlük halinin devamını yeniden umanlar ve Türklüğün son bağımsız kalesi olan Türkiye’yi tarih sahnesinden silmek isteyenler, Türk milletinin ve Türk Milliyetçiliğinin can düşmanlarıdır.
Bunlar, Türk milletini kötülemek ve Türkiye’de milli siyasi aksiyon olarak ortaya çıkan milli ruhu baltalamak için, ona dışardan ve içeriden çeşitli iftiralarla topluca aynı ağızdan hücum etmektedirler.

Milli düşünen, vatanını milletini seven, emperyalistlerle mücadele eden Türk milleti aleyhine, bugüne kadar çeşitli iftira ve yalan söylemişlerdir. Bu iddia ve ithamların birçoğu birbirine zıt olmakla beraber gerek Türk kamuoyunu gerek dünya kamuoyunu aldatmak için hepsi de ısrarla kullanmışlardır. Bu iftiralar her seçim öncesi gündeme daha sık getirilerek, kendi menfaatlerine hizmet etmeyen milli siyaseti değiştirmek üzerine yoğunlaşmaktadırlar.

Amaçları ise, Türkiye’yi emperyalizmin kölesi haline getirmektir. Bu amaca hizmet etmek için çalışan gayri milliler, Türk milletinin ve Türk milliyetçilerinin amansız düşmanlarının ön safında gelmektedir. 

Türkiye’deki milli iktidarların yine tek alternatifi, Türk milliyetçileri ve milli ideolojidir. Bütün iktidar alternatifler denenmiş, bunlardan hiçbiri ülkemizi bu seviyede kalkındıramamıştır. Mevcut milli iktidar, içerde güçlü ve kalkınmış, dışarda millet ailesine sözünü dinletecek bir Türkiye kurma yolunda, büyük mesafeler kat etmiştir.

Millet olarak her vesile ile tekrarladığımız bir hususu yine temas etmek isterim ki, bugün milletlerarası mücadelenin esasını, milli kültür ve ideolojiler teşkil etmektedir. 

Milletler mücadelesinden ibaret gördüğümüz tarih gösteriyor ki, güçlü ve büyük olan her millet, diğerleri üzerinde hakimiyet kurmak istemektedir. Milli sınırları aşan taşma hareketi, kendisine beynelmilel bir ideoloji arar. Bundan dolayı da bugün beynelmilel ideolojiler, emperyalizme aracılık etmektedir. 
Milletler ailesi şeklindeki dünya düzenini, insanlığı mutlu edecek tabi bir kompozisyon olarak kabul eden milli iktidar, daima milli varlıklara saygılı olma esasına dayanan münasebetler kurulmasını savunuyor ve beynelmilel ideolojilere bu gerekçelerle, karşı çıkıyor.

Türkiye’de görülen yabancı kaynaklı ideolojiler emperyalizme hizmet eden gayri milli ideolojilerdir.

Yabancı kaynaklı ideolojiler milliyetçilerden hiçbir zaman iltifat görmemişlerdir, göremezler. Çünkü, bu ideolojilerin bir kısmı beynelmilelci karakterlerinden dolayı, emperyalizmin aracıdır.
Yabancı kaynaklı olup da beynelmilel karaktere sahip olmayan ideolojiler, Türk düşünce hayatını dışarıya bağlı, güdümlü hale getirdikleri ve Türk milletinin tarihi gerçekleriyle ve iddialarıyla ilişkili bulunmadıkları için, millet ve devlet hayatımızda yer almaları çok tehlikelidir.

İdeolojiler yabancı kaynaklı olduklarından Türk milletine zararlı görüşlerdir. Emperyalizme aracılık eder, Türk insanını kendi halinde düşünemez duruma sokar, milli tarihten ve toplumdan koparır ve bölücü, parçalayıcı, maceracı bir istikamete sürükler. 
Türk milliyetçileri; Türk tarihinden, Türk milletinin binlerce yıllık mazisinden sürükleyip getirdiği kıymet hükümlerinden kuvvet alır. Milli ideolojisinin temel bu kutsal kaynaktır. Onun için milli düşünen milliyetçiler, yerli ve yüzde yüz millidirler.

Türkiye düşmanı yabancı ideolojilerle savaşacak tek güçlü ideoloji Atatürk’ünde benimsediği Türk milliyetçiliğidir. Türk Milliyetçiliği iktidarda meseleleri görüp milli düşünce etrafında çözümlemesi de mümkün olmuştur. Milleti ve ülkemizi bölüp yıkmak isteyen her türlü yabancı ideolojinin panzehiri de milli düşünce ve Türk Milliyetçiliği ideolojisidir. 

Milli düşünen her fert, insan sevgisine, tam demokrasiye inanır. İnsanlığa düşman, insanlığı bölücü her sistem ve ideolojiye karşı durur. Amacı milli sınırlarımız içinde yaşayan bütün yurttaşlarımızı, hiçbir ayırım yapmaksızın, din, mezhep ve ırk farkı gözetmeksizin kucaklamak, sevmek, insanca yaşama şartlarına kavuşturmak için mücadele verir. 

Türk milletini seven milliyetçiler, Millet ve Ülke bütünlüğünü bölücü, her türlü sınıfçı, mezhepçi ve ırkçı sistemlerin amansız düşmanıdır. 

Başka milletlerin bir kültür ve tarih ürünü olan bu yabancı ideolojilerin Türk devlet felsefesinde yeri yoktur. 

Bazı yetkili ve siyasetçilerin bu kadar açık cereyan eden hadiseleri, ülke üzerinde kurgulanan oyunları gördükten sonra, hala küçük siyasi ikballeri uğruna emperyalizme hizmet eden ideolojilere karşı mücadele etmeme alışkanlıklarından kurtulamamaları, utanılacak bir basiretsizliktir.

Bu bakımdan Türk milletinin emperyalizme hizmet eden ideolojilerle mücadele etmesi, başta gelen milli vazifesidir. Memleketi böyle bir yola sürükleyecek kimselerin ve tutumların karşısına dikilecektir. 

Onların yalan ve iftiraları milleti asla yıldıramaz. Türk milleti kudretli, refahlı, medeni bir duruma yükselme yolunda, her engeli arkasına aldığı milli irade ruhuyla, milletin azmiyle aşacaktır. 

Türkiye düşmanları, bu aziz Türk milletini asla emperyalizme kul köle yapamayacaklardır…