Türk Milletinin kutlu güç kaynaklarından birisi birlik, beraberlik ve iç barış ülküsüdür.  Birlik ve beraberliğini korumayan bir milletin çok geçmeden yere serileceği kesin bir gerçektir.

Bugün milletimizi baltalamak ve yıkmak için iç birliğimizi bozma çabaları gösterilmektedir. Türk Milliyetçiliği, birliği bozucu her çeşit hareketin düşmanı olduğu gibi her türlü ırkçılığa ve bölücülüğe de karşıdır.

Türk Milliyetçiliği, Türk milletinin kendi varlığını, meşru savunma isteğinden, meşru savunma duygusundan doğmuş bir şuur ve duygudur. Milliyetçi milli devlet fikrine inanır, bütün devletlerin eşitlik ve bağımsızlığını savunur, her milli devletin ülke ve millet bütünlüğüne ise saygı duyar.

Türk Milliyetçiliği meşru savunma, yüksek insanlık duyguları ve Türk milletinin kendi tabi haklarının savunulması, ülke bütünlüğünün korunulması duygusu ve iradesinin, şuurunun ifadesi olmuştur.
Milliyetçi, Millî mücadele ruhuyla, Türk milleti için en iyi, en doğru ve en güzeli ne pahasına olursa olsun elde etmektir. Mücadelede milli taraftar ruhen ve fikren genç kalan ihtiyarlarla, olgun ve erişkin kalp ve dimağa sahip delikanlılar, yüce Türk milletinin yenilmez zinde hayat gücü, Türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.    

Zaferin en büyük güvencesi, Ülkenin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmeyi hayatlarının tek gayesi edinmiş milli birlik ruhuyla, ülkeyi parçalamak bölmek yüz yıllık Cumhuriyetle hesaplaşması hevesinde olanlara karşı bir tunç gibi güçlü duranlardır. 

Bu aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt eden irade kendisini millete adayarak, Türklük yoluna başlarını koymuşlardır. Türkiye’nin yükselişi dışardan alınan fikirlerle talimatlarla asla olamaz. 

Hiçbir yabancı Türk Milletinin menfaatlerini, Türk Milletinin kendisi kadar düşünemez. Bugün emperyalizm tarafından etrafı kuşatılan içerdeki bölücüler kullanılarak, Türk milleti parçalanmak, bölünmek ve yok edilmek istenmektedir. Türk gençleri, yabancıdan gelen Türk milletinin değil de aksine, başkalarının menfaatlerini temin etmek için yurdumuza sokulan yıkıcı bölücü ve parçalayıcı akımlara karşı milli birlik ve kurucu irade ruhuyla şahlanmalıdır.

Milli gayeyi, Türk milletini insanca ve ilmi usullerle en kısa yoldan, kendi milli gücü ile ayakta durabilecek, kuvvetli, refahlı, mutlu; hak ve şereflerine sahip bir toplum haline getirmek modern milletlerin en ön safına çıkartmaktır.

Gayeye ulaşma yolları ise, Türk milletini uyandırma, ona yeni bir yaşam gücü ve hızı verme, Milli tarih ve Türklük şuuruyla  ülkemizin içten ve dıştan çevrili bulunduğumuz emperyalizmin tehlikelerini anlatma,  yurdumuzun kurtuluş ve yükseliş davasını halka mal etmek suretiyle, milli gayeye ulaşmanın millete önderlik edecek, milli duruş sergileyen, halkın sevgisiyle halkla beraber halk için çalışan, Türk milletinin milli gayesine hizmet ettiği için tüm emperyalizmin, bölücü terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı ülkelerin hedefleri haline gelen milli liderle etrafına kaynaşıp, birleşmektir. 

Memleketimiz son yıllarda gittikçe artan büyük sıkıntılar ve bunalımlarla coşkun akan sularının önüne setler çekilmeye, ilerlemesi, yükselmesi, bölgesindeki etkinliği durdurulmaya çalışılmıştır. 

Kökü dışarda bulunan birçok yabancı ideolojiler ve kışkırtmalar, tahrikler ve ağır yaptırımlarla kendilerine emir kulu olmayan ülkemiz yönetimine karşı uygulanmış ve memleketimizin hayatını bulandırmıştır. Bunlar Türkiye’yi kontrol altına almak isteyen yabancı kuvvetlerin beslediği, geliştirdiği fesat faaliyetlerdir. 

Bir insanın kendisine saygısı yoksa, kendini aşağı görürse, kabiliyetsiz hissederse, o insanın büyük iş yapması, içinde bulunduğu çevreye yararlı olması ve milli gaye yolunda inançla yürümesi mümkün olamaz. 
Zafer hiçbir zaman mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz. Milletlerin hayatları da böyledir. Milletler kendi varlıklarının değerini hissederler, kendi kudretlerine inanç duyarlar, kendi izzetinefislerini her şeyin üstünde tutabilirler ve kendi varlıklarına saygı duyarlarsa, büyük eserler meydana getirir. Kendi toplumları içinde yaşayan insanları mutluluğa, refaha erdirirler.

Bizim gözümüzde, Türk milleti kutsal bir bütündür. Hangi partiden olursa olsun veya partisiz bulunsun, her vatandaşın refahını, hürriyetini, şerefini korumayı ve sağlamayı bu milletin bir ferdi olarak namus borcu saymaktayız. 

Milli siyasetin maksadı, Türk milletini en kısa zamanda, en kısa yoldan yeryüzünün en kudretli en refahlı toplumu haline getireceğine inandıracak tedbirleri göstermelidir. 

Şahsî menfaate ehemmiyet vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanîdir. Siyasetin milli bütünlüğü bozacak parçalayacak fikirlerin yanında yakınında durmadan, Türk milletinin varlığını korumak, yüceltmek ve ebediyen devam ettirmek düşüncesinin üstünde başka hiçbir fikir ve düşünceye yer vermemelidir.

Kuvvetli milli şuur ve milliyetçilik ruhu taşıyan, sağlam manevi inanç ve yüksek ahlak sahibi ülkesini seven hiç kimse ve hiçbir siyasetçi kendi şahsi istikballeri için, Türk milletini birliğini bozmak ve Türk vatanını parçalamak isteyen çocuk katillerinden medet umamaz. 

Türk milleti ve milliyetçisi, ülkemizi bölüp yıkmak, parçalamak isteyen her türlü kökü dışarda olan yabancı ideolojilerin baş düşmanıdır. Milli bütünlüğümüzü bozacak her türlü bölücü sistemin karşısında durarak; dış güçlerin maşası uzantılarla Türkiye’yi bölme pazarlığı içinde yer alamaz, destek olamaz… 

Zafer milli düşünceye sahip, feraset sahibi Türk milletinin desteğini alan ve kendine güvenenlerindir.